Πρόγραμμα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασία «Ελλάδα- Κύπρος 2007-2013» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28/03/2008 με την απόφαση C(2008)1131/28-03-2008.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στα €60.082.625, από τα οποία τα €48.065.620 προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ (80%) και τα €12.016.405 (20%) από εθνικούς πόρους.

Επιλέξιμες περιοχές

Επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος είναι οι Περιφέρειες Κρήτης (νομοί Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων), Βορείου Αιγαίου (Νομοί Λέσβου, Σάμου και Χίου) και Νοτίου Αιγαίου (Νομός Δωδεκανήσου) στην Ελλάδα, καθώς και ολόκληρη η Κύπρος.

Γενικός στόχος – Στρατηγικοί στόχοι

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος «Ελλάδα - Κύπρος» είναι «η ανάδειξη της περιοχής ως πόλος αειφόρου ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας».

Ο γενικός αυτός στόχος θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων στρατηγικών στόχων:
Στρατηγικός Στόχος 1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην περιοχή συνεργασίας
Στρατηγικός Στόχος 2: Προστασία φυσικών και πολιτιστικών πόρων
Στρατηγικός Στόχος 3: Ενίσχυση της ασφάλειας και βελτίωση προσβασιμότητας σε δίκτυα και υπηρεσίες

 

Grislands-kypros

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος