Συχνές ερωτήσεις

Στρατηγικά

Αν δεν υπάρχει εγκεκριμένος ισολογισμός του φορέα για 2012 τι θα πρέπει να καταθέσει ;
Θα πρέπει να κατατεθεί α) υπεύθυνη δήλωση του αρμοδίου προσώπου του φορέα στο οποίο θα αναφέρονται οι λόγοι μη δυνατότητας υποβολής του συγκεκριμένου εγγράφου και θα προσδιορίζει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα είναι αυτό εφικτό καθώς β) τον προσωρινό ισολογισμό όπως αυτός έχει αποσταλεί προς έγκριση ή αν αυτό δεν είναι εφικτό αντίστοιχο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία χρήσης του έτους αρμοδίως θεωρημένα.
Μπορούν οι υπογραφές όπου αυτό απαιτείται στα αιτούμενα προς υποβολή δικαιολογητικά να είναι σκαναρισμένα;
Η Αίτηση Υποβολής Πρότασης θα πρέπει να υποβληθεί σε πρωτότυπη μορφή, αρμοδίως υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον Επικεφαλής Εταίρο. Τα υπόλοιπα έγγραφα μπορούν να υποβληθούν και με σκαναρισμένες υπογραφές σε κάθε περίπτωση όμως αυτή πρέπει να είναι ευδιάκριτη. Για τη Δήλωση εταιρικής συνεργασίας θα πρέπει σε κάθε περίπτωση στις σελίδες στις οποίες αναπτύσσεσαι το κείμενο να διαθέτουν μονογραφή από όλους του εταίρους.
Οι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου προσωπικού του Υπουργείου κρίνονται επιλέξιμες για έργα αυτεπιστασίας, καθώς από τις διατάξεις των Υπ.Αριθμ.14023/ΕΥΘΥ 521 (ΦΕΚ 415/2010 Β')-Αρθ.31_παρ. 1.2 και Υπ.Αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138 (ΦΕΚ 292/2013 Β')-Αρθ.32 δεν συνάγεται με ευκρίνεια αν είναι επιλέξιμες ή όχι;
Οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού για τους Έλληνες εταίρους μπορούν να είναι επιλέξιμες εάν ισχύουν τα κάτωθι :
 • Η χρηματοδότηση της μισθοδοσίας του συνόλου του προσωπικού που απασχολείται στο φορέα δε γίνεται από το τακτικό Προϋπολογισμό του Κράτους εξ ολοκλήρου ή για μέρος αυτής
 • Το άθροισμα των δαπανών μισθοδοσίας που έχουν επιμεριστεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα δεν υπερβαίνει το ποσό του συνόλου της μισθοδοσίας που δε χρηματοδοτείται από το τακτικό Προϋπολογισμό του Κράτους
Επιπλέον αυτών θα πρέπει να ισχύουν και τα κάτωθι
 • Έχει συσταθεί ομάδα υλοποίησης του έργου που περιλαμβάνει το προσωπικό του φορέα
 • Υπάρχει επιμερισμός εργασιών των μελών της ομάδας έργου, σύμφωνα με την σχετική εξειδίκευση ή εμπειρία τους
 • Υπάρχουν συγκεκριμένα παραδοτέα έργου ανά μέλος ή μέλη της ομάδας
 • Οι εργασίες που αναλαμβάνει η ομάδα έργου δεν εμπίπτουν στις συνήθεις δραστηριότητες του φορέα
 • Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού επιμερίζεται στο έργο σύμφωνα με τον πραγματικό χρόνο απασχόλησης σε αυτό και το συνολικό κόστος μισθοδοσίας του. Η παρακολούθηση των ωρών γίνεται με τη τήρηση φύλλων χρονοχρέωσης ανά συμμετέχοντα
 • Η χρηματοδότηση από όλες τις πηγές, της δαπάνης μισθοδοσίας του φορέα δε πρέπει να υπερβαίνει το 100% του καταβαλλομένου κόστους μισθοδοσίας
Εφόσον ισχύον τα παραπάνω οι αντίστοιχες δαπάνες προσωπικού μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες προς συγχρηματοδότηση . Αν δεν έχουν προβλεφθεί αντίστοιχες δαπάνες στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου μπορείτε να αιτηθείτε αντίστοιχη τροποποίηση με μεταφορά κονδυλίων από άλλη κατηγορία δαπάνης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό του προγράμματος.
Στα πλαίσια της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για Στρατηγικά έργα στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013, δύναται να συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος σε κάποιο εταιρικό σχήμα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Κύπρου;
Σύμφωνα με το κεφ. 7 της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, οι επικεφαλής εταίροι οι οποίοι εδρεύουν στη γεωγραφική ενότητα της Κύπρου, θα πρέπει να είναι είτε όλα τα Υπουργεία (Τμήματα/ Διευθύνσεις)  είτε οργανισμοί δημοσίου δικαίου κάτω από την εποπτεία των Υπουργείων Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και Συγκοινωνιών και Έργων. Από τα στοιχεία που διαθέτουμε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Κύπρου δεν εμπίπτει σ’ αυτές τις κατηγορίες. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι το εν λόγω ερώτημα αποτελεί κριτήριο του 1ου Σταδίου και ειδικότερα το 2δ και συνεπώς θα αξιολογηθεί μετά την υποβολή της πρότασης στη ΚΤΓ σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Πρόσκληση.
τα πλαίσια της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για Στρατηγικά έργα στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013, δύναται να συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος σε κάποιο εταιρικό σχήμα ο Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης ή Ανατολικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ-ΟΑΝΑΚ).
Σύμφωνα με το κεφ. 7 της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, οι επικεφαλής εταίροι, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι εθνικές ή δημόσιες περιφερειακές αρχές. Από τα στοιχεία που διαθέτουμε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης ή Ανατολικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ-ΟΑΝΑΚ) δε θεωρείται εθνική ή περιφερειακή δημόσια αρχή και συνεπώς δε μπορεί να έχει το ρόλο του επικεφαλής εταίρου, μπορεί όμως να συμμετέχει ως απλός εταίρος. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι το εν λόγω ερώτημα αποτελεί κριτήριο του 1ου Σταδίου και ειδικότερα το 2δ και συνεπώς θα αξιολογηθεί μετά την υποβολή της πρότασης στη ΚΤΓ σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Πρόσκληση.
Μπορεί να είναι εταίρος Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, ο οποίος έχει υπερδεκαετή λειτουργία, εξειδίκευση και μεγάλη εμπειρία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό στο θέμα της πρότασης, η οποία πρόταση είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Επίσης, αν μπορεί να συμμετάσχει με παράρτημα του Οργανισμού το οποίο έχει έδρα στη Χίο και το οποίο ιδρύθηκε τώρα.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη πρόσκληση, και συγκεκριμένα στο κεφ. 7, εταίροι δύναται να εμπίπτουν σε μια από τις παρακάτω τρεις κατηγορίες:
 1. εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές
 2. οργανισμοί δημοσίου δικαίου
 3. ιδιωτικοί οργανισμοί: μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
Οι φορείς θα πρέπει να είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή συνεργασίας του προγράμματος. Σε περίπτωση που δεν είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή συνεργασίας θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 1. i. να είναι εθνική αρχή ή
 2. ii. να διαθέτουν τοπικά/περιφερειακά θυγατρικά/υποκαταστήματα στην περιοχή συνεργασίας
Επιπλέον βάσει των αναφερομένων στην πρόσκληση των στρατηγικών έργων, κεφ. 7, καθορίζεται σαφώς ότι, από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα προσκομισθούν σχετικά με το παράρτημα, θα πρέπει να προκύπτει ότι αυτό είχε συσταθεί και βρισκόταν σε λειτουργία ένα χρόνο πριν από τη δημοσίευση της πρόσκλησης»
Σχετικά με την πρόσκληση 300187/ΥΔ633 για τα στρατηγικά έργα, θα θέλαμε να σας κάνουμε την εξής ερώτηση. Η υποχρέωση για την υποβολή των εγγράφων στο σημείο 10 της πρόσκλησης (σελίδα 8-9) που αφορούν οργανισμούς που νοούνται ως δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικούς οργανισμούς, αφορά και το Υπουργείο Ενέργειας , Εμπορίας, Τουρισμού και Βιομηχανίας της Κύπρου?
Στην υποχρέωση συγκέντρωσης των εν λόγω εγγραφών υπόκεινται οι φορείς των κατηγοριών β και γ. Το κυπριακό Υπουργείο Ενέργειας , Εμπορίας, Τουρισμού και Βιομηχανίας της Κύπρου είναι φορέας κατηγορίας α και δεν έχει τέτοια υποχρέωση
Έχομε μια πρόταση για το  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ" 2007 – 2013 που ικανοποιεί
 • Τον Γενικό ΣΤΟΧΟ της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας στη περιοχή
 • Τους ειδικούς στόχους
  1. Ενίσχυση Επιχειρηματικότηταςbr/> 2. Ενίσχυση Έρευνας - Τεχνολογίας – Καινοτομίαςbr/>
Δεν περιλαμβάνεται όμως στα ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ διότι αφορά την ΥΓΕΙΑ με ένα καινοτόμο μηχάνημα υγείας με παγκόσμια πατέντα άγνωστο στη αγορά που θα στηρίξει την ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΓΕΙΑ- και τον ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΥΓΕΙΑ (Medical Tourism)  Σε Ελλάδα και Κύπρο. Μπορούμε να καταθέσουμε μια τέτοια πρόταση με θέμα την ΥΓΕΙΑ;
Στη συγκεκριμένη πρόσκληση μπορούν να υποβληθούν μόνο προτάσεις οι οποίες εμπίπτουν στα συγκριμένα θεματικά πεδία που αναφέρονται σ’ αυτήν .Δεν υπάρχει αντίστοιχο θεματικό πεδίο για την υγεία. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι το εν λόγω ερώτημα αποτελεί κριτήριο του 1ου Σταδίου και ειδικότερα το 2β «Οι προτεινόμενες δραστηριότητες και οι στόχοι του έργου είναι σαφείς και συνάδουν με τα θεματικά πεδία της πρόσκλησης» και συνεπώς θα αξιολογηθεί μετά την υποβολή της πρότασης στη ΚΤΓ σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Πρόσκληση.
Μπορεί το Περιφερειακό Ταμείο Κρήτης να συμμετέχει ως εταίρος στο σχέδιο και σε περίπτωση που εγκριθεί να είναι και ο οικονομικός υπόλογος για την Περιφέρεια Κρήτης;
 Δεν υπάρχει διοικητικό κώλυμα για να συμμετάσχει ως εταίρος σε σχήμα  Περιφερειακό Ταμείο Περιφέρειας, ασκώντας ταυτόχρονα τα καθήκοντα του υπολόγου για λογαριασμό Περιφέρειας, η οποία επίσης συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα
Το ΚΑΠΕ θα συμμετέχει ως τεχνικός εταίρος σε πρόταση. Ανάμεσα στα τυπικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάθεση της πρότασης είναι σημείο 10, σελ 8 της πρόσκλησης: Επίσημο έγγραφο με το οποίο να προκύπτει η σύνθεση του διοικητικού, του διευθυντικού ή του εποπτικού συμβουλίου. Λόγω των παραιτήσεων των μελών του Δ.Σ. του ΚΑΠΕ και της αναμονής που υπάρχει για το διορισμού νέου, η Νομική μας υπηρεσία μας δίνει τα παρακάτω: - "Βεβαίωση ότι το ΚΑΠΕ εκπροσωπείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (επισυνάπτεται). Στην ίδια βεβαίωση αναφέρεται δεν έχει ορισθεί Δ.Σ. έως σήμερα και ότι θα ακολουθήσει με τον διορισμό του διαβίβαση εγκριτικής αποφάσεως της συμμετοχής. Παράλληλα ο παραπάνω προιστάμενος, ως νόμιμος εκπρόσωπος του ΚΑΠΕ θα δώσει μια βεβαίωση ότι ως νόμιμος εκπρόσωπος του ΚΑΠΕ συμφωνεί να συμμετάσχει το τελευταίο στην υποβολή της πρότασης.  Συμφωνείτε με την υποβολή αυτήν των εγγράφων;
Eφ’όσον προσκομίζεται επίσημο έγγραφο του φορέα που ρυθμίζει τα της αναπληρώσεως παραιτηθέντος ΔΣ, καθώς και το πρόσωπο που δεσμεύει το φορέα δια της υπογραφής του κατά το διάστημα αναπλήρωσης, δεν υπάρχει κάποιο θέμα πληρότητας φακέλου εφόσον έχουν υποβληθεί και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά τα οποία ζητούνται σ’ αυτήν.
Ο φορέας μας (Έλληνας εταίρος) έχει πρόθεση να συμμετέχει στο πρόγραμμα και με την συνεισφορά εγκαταστάσεων (πχ πεδίου βολής για δοκιμές εκρήξεων) ή και μέσων (πχ ένα καράβι του Πολεμικού Ναυτικού ή μια θαλάσσια πλατφόρμα που θα "φιλοξενεί" έναν πομπό-ηλεκτρονική εγκατάσταση).Δαπάνες όπως αυτές που περιγράφω παραπάνω θεωρούνται επιλέξιμες και αν ναι υπό ποιες προϋποθέσεις;
Σύμφωνα με την ΥΠΑΣΥΔ 14023/ ΕΥΘΥ 521/31-3-2010 όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει αναφέρεται στο άρθρο 36 αυτής : Άρθρο 36
Συνεισφορές σε είδος
1. Οι συνεισφορές σε είδος είναι επιλέξιμες δαπάνες εάν πληρούν τους ακόλουθους όρους:
1.1 συνίστανται στην παροχή εδαφικών εκτάσεων ή ακινήτων, εξοπλισμού ή πρώτων υλών, ερευνητικής ή επαγγελματικής εργασίας ή μη αμειβόμενης εθελοντικής εργασίας.
1.2 η αξία τους μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ανεξάρτητης αξιολόγησης και ελέγχου.
1.3 η εδαφική έκταση, το ακίνητο ή ο εξοπλισμός είναι σύμφωνη με τους όρους που ισχύουν για την αγορά εδαφικών εκτάσεων και κτιρίων και η απόκτησή τους δεν έχει συγχρηματοδοτηθεί από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
2. Στην περίπτωση παροχής εδαφικών εκτάσεων ή ακινήτων, η αξία τους πιστοποιείται από ανεξάρτητο εξειδικευμένο εκτιμητή ή από επίσημα εγκεκριμένο επίσημο φορέα. Στην περίπτωση μη αμειβόμενης εθελοντικής, η αξία της εργασίας αυτής προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο που αναλώθηκε και τα ωρομίσθια και ημερομίσθια που καταβάλλονται για την πραγματοποίηση αντίστοιχης εργασίας.
3. Στην περίπτωση συνεισφορών σε είδος η συγχρηματοδότηση από τα ταμεία δεν μπορεί να υπερβαίνει τη συνολική επιλέξιμη δαπάνη μη συμπεριλαμβανομένης της αξίας των συνεισφορών αυτών. Οι συνεισφορές σε είδος μειώνουν ισόποσα τις χορηγούμενες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων πιστώσεις στο Δικαιούχο.ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ; ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ.
Σύμφωνα με το έγγραφο της Πρόσκλησης «Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 1/1/2007. Σε καμία περίπτωση, η καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2015.». Σύμφωνα και πάλι με τη πρόσκληση «Τα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός δύο ετών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Χρηματοδότησης. Έργα που έχουν ξεκινήσει πριν την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Χρηματοδότησης, και σε κάθε περίπτωση μετά την 1η Ιανουαρίου 2007, δεν θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων». Η ημερομηνία έναρξης ενός έργου μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης Χρηματοδότησης αν αυτό είναι εφικτό από την εθνική νομοθεσία και στην αίτηση υποβολής θα συμπληρώνεται η ημερομηνία έναρξης της πρώτης ενέργειας. Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες δε προσμετρούνται για την ημερομηνία έναρξης αλλά δηλώνονται ξεχωριστά στη Σύμβαση Χρηματοδότησης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες δημοσιότητας σύμφωνα με τον Οδηγό Δημοσιότητας για Τελικούς Δικαιούχους του Προγράμματος.
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ;
Το αρχείο «Ανάλυση Παραδοτέου» θα υποβληθεί μία φορά για κάθε εταίρο και θα περιλαμβάνει όλα τα παραδοτέα στα οποία αυτός εμπλέκεται Ο σκοπός του αρχείου «Ανάλυση Παραδοτέου» δεν είναι να γίνει μια απλή αντιγραφή της περιγραφής αυτών από το υποβληθέν τεχνικό δελτίο, αλλά να περιγραφεί με τεχνικές προδιαγραφές το κάθε ένα από αυτά, η σκοπιμότητα τους σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο και τέλος να αιτιολογηθούν τα αιτούμενα ποσά για την ολοκλήρωσή τους . Επίσης, θα πρέπει, να περιγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο ο τύπος του διαγωνισμού σύμφωνα με την Ελληνική ή Κυπριακή νομοθεσία, να καθοριστεί η ημερομηνία ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών που απαιτούνται για να δημοσιευτεί ο διαγωνισμός, το χρονικό πλαίσιο που απαιτείται για τη συμβασιοποίηση του καθώς και ο προβλεπόμενος χρόνος παράδοσης του.
ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ;
Σύμφωνα με τα εγκεκριμένα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου του συνόλου των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα, αλλά και σύμφωνα με το ισχύων θεσμικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα για την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΥΠΑΣΥΔ) δεν προβλέπεται διαχειριστική επάρκεια. Επιπλέον στα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και τον Οδηγό του Προγράμματος, όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης, προβλέπεται ότι η ποιότητα του εταιρικού σχήματος και η ποιότητα διαχείρισης κρίνεται από τα κριτήρια αξιολόγησης. Ειδικότερα στα κριτήρια της ποιοτικής αξιολόγησης, στη κατηγορία κριτήρια υλοποίησης των βασικών κριτηρίων προβλέπεται η αξιολόγηση των εξής σημείων : α) Η ικανότητα του Επικεφαλής Εταίρου να συντονίσει, διαχειριστεί, ελέγξει και παρακολουθήσει την όλη υλοποίηση του έργου β) Η επάρκεια της επαγγελματικής ικανότητας (οργάνωση και εμπειρία) των εταίρων για την πετυχημένη υλοποίηση των αναληφθέντων δραστηριοτήτων του έργου γ) Η χρησιμοποίηση μιας κατάλληλη μεθοδολογία διαχείρισης του έργου; δ) Η κατανομή των ειδικών ρόλων (δράσεις και καθήκοντα) με σαφήνεια και πρόσφορο τρόπο μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και των λοιπών εταίρων.
ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ;
Το σύμφωνο θα έχει μονογραφή από όλους τους νόμιμους εκπροσώπους (όπως αυτοί δηλώνονται στην αίτηση υποβολής) ΌΛΩΝ των εταίρων σε κάθε σελίδα και σφραγίδα και υπογραφή στην τελευταία με ημερομηνία μεταγενέστερη της αποδοχής του έργου και προγενέστερη ή ίδια της ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης Χρηματοδότησης. Επισημαίνουμε ότι οι ημερομηνίες που αναφέρονται στη παράγραφο «Στην…, … (πόλη και διεύθυνση) σήμερα … (ημέρα της εβδομάδας), την … (ημερομηνία) του (μηνός) … 20…, (έτος) (πρώτη σελίδα της Συμφωνίας) και «Συντάχθηκε στην [αναφέρατε πόλη] σε [αναφέρατε αριθμό] πρωτότυπα, την [αναφέρατε ημερομηνία]» θα πρέπει να συμπίπτουν. Κάθε εταίρος κρατάει από ένα πρωτότυπο ενώ ένα επιπλέον πρωτότυπο αποστέλλεται στην ΚΤΓ. Δικαίωμα υπογραφής έχει ο Νόμιμος εκπρόσωπος του κάθε φορέα ή όποιος έχει οριστεί στην απόφαση αποδοχής του έργου.
ΠΟΙΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ;
• Τη σύμβαση την υπογράφει εκ μέρους της κοινοπραξίας ΜΟΝΟ ο επικεφαλής εταίρος, ο οποίος μονογράφει κάθε σελίδα και στην τελευταία υπογράφει και σφραγίζει με τη σφραγίδα του. Το υπογεγραμμένο κείμενο αποστέλλεται κατ’ ελάχιστον σε τρία αντίτυπα (ΟΛΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ) στην ΚΤΓ του Προγράμματος. ΔΕΝ συμπληρώνεται ημερομηνία στη σύμβαση, καθώς αυτό γίνεται κατόπιν της υπογραφής αυτής από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
• Στο πεδίο της κοινοποίησης επιλέγεται πάντα και η κοινοποίηση στο Γραφείο προγραμματισμού.
• Στο άρθρο 2.2 καθορίζεται η διάρκεια του έργου όπως αναγράφεται και στην Αίτηση. Αν υπάρχουν προπαρασκευαστικές ενέργειες συμπληρώνεται περιγράφοντας στο ίδιο άρθρο ως εξής : Έχουν υλοποιηθεί προπαρασκευαστικές ενέργειες από ……….. έως …………. Στη περίπτωση που κάποιες ενέργειες του έργου έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται πριν την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης χρηματοδότησης το άρθρο 2.2. γίνεται ως εξής : «Η περίοδος υλοποίησης του έργου ορίζεται σε …… μήνες (εκ των οποίων …. μήνες αφορούν ενέργειες πριν την υπογραφή της παρούσας με ημερομηνία έναρξης την ….. και …. Μήνες αφορούν την υλοποίηση του έργου μετά την υπογραφή της παρούσας,) σύμφωνα με την εγκεκριμένη Αίτηση Υποβολής Πρότασης έργου (Παράρτημα 2).»
• Προσοχή, στο άρθρο 16.3 αν δεν υπάρχει προτεινόμενη διαδικασία επιλέγεται «η λύση διαφοροποιήσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία των Κρατών των εταίρων»
EΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΟΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟΙ ΜΗΝΕΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑΝΕ ΤΟΥΣ 24;
Κάτι τέτοιο είναι δυνατόν αν υπάρχει και κάποιο διάστημα προπαρασκευαστικών ενεργειών. Τότε η διάρκεια του έργου μετριέται από την έναρξη των προπαρασκευαστικών μέχρι τη λήξη των δραστηριοτήτων και προφανώς ξεπερνάει τους 24 μήνες, γίνεται όμως σαφής αναφορά για το πόσους από αυτούς τους μήνες έχουμε προπαρασκευαστικές ενέργειες.
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ;
Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με τις αποφάσεις τις Επιτροπής Επιλογής Πράξεων του Προγράμματος θα πρέπει να επιταχυνθεί η υλοποίηση των έργων και συνεπώς δε μπορεί να καθυστερήσει η υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης εκτός και αν υπάρχει σημαντικός και επεξηγηματικός λόγος της καθυστέρησης. Η Επιτροπή Επιλογής Πράξεων ή η Επιτροπή Παρακολούθησης μπορεί να λάβει απόφαση όπου θα ορίζεται η τελική ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων χρηματοδότησης των έργων που έχουν εγκριθεί προς χρηματοδότηση.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ;
1. Τροποποιημένη αίτησης υποβολής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Επικεφαλής εταίρου ή τον νομίμως εξουσιοδοτημένο (αν αυτό απαιτείται)
2. Απόφαση από κάθε εταίρο για αποδοχή υλοποίησης του έργου και εξουσιοδότησης φυσικού προσώπου για την υπογραφή της συμφωνίας εταιρικής συνεργασίας
3. Απόφαση από κάθε εταίρο για ορισμό αρμοδίου για επικοινωνία
4. Απόφαση από τον Επικεφαλής εταίρο για υπεύθυνο έργου και οικονομικού υπεύθυνο εφόσον αποτελεί μόνιμο προσωπικό του
5. Πίνακες ανάλυσης παραδοτέων/ ανά εταίρο
6. Δελτίο ωριμότητας Ελλήνων εταίρων /ανά Έλληνα εταίρο**
7. Δελτίο ωριμότητας Κυπρίων εταίρων /ανά Κύπριο εταίρο**
8. Συμφωνητικό εταιρικής συνεργασίας υπογεγραμμένο σε κάθε σελίδα από το νόμιμο εκπρόσωπο κάθε εταίρου
9. Σύμβαση χρηματοδότησης υπογεγραμμένη σε κάθε σελίδα από το νόμιμο εκπρόσωπο του Επικεφαλής εταίρου


Από τα παραπάνω τα οποία στέλνονται με διαβιβαστικό έντυπο από τον Επικεφαλής εταίρο στο οποίο και αναγράφονται η λίστα των συννημένων δικαιολογητικών με ημερομηνία μεταγενέστερη ή ίδια των συνοδευτικών δικαιολογητικών. Κατά συνέπεια και με ημερολογιακή συνέχεια :
1. Προετοιμάζονται και συμφωνούνται από τους εταίρους τα δικαιολογητικά 1,5,6 και 7. Η αίτηση υποβολής υπογράφεται μόνο απο τον επικεφαλής εταίρο και έχει ημερομηνία μεταγενέστερη ή ίδια της τελευταίας ημερολογιακά αποδοχής του έργου από τους εταίρους.
2. Αποστέλονται τα δικαιολογητικά 1,5,6,7,8 και 9 στη ΚΤΓ του Προγράμματος προς έλεγχο.
3. Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών από τη ΚΤΓ του Προγράμματος, εκδίδονται οι αποφάσεις των πεδιών 2,3 και 4.
4. Ο επικεφαλής εταίρος συγκεντρώνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους εταίρους και αποστέλλεται το σύνολο αυτών στη ΚΤΓ του Προγράμματος.
ΈΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΕΤΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΠΔΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Για να ενταχθεί ένα έργο στο ΠΔΕ και στη συνέχεια να λάβει χρηματοδότηση ακολουθούνται τα εξής βήματα:
Βήμα 1) Ο κάθε Έλληνας εταίρος μόλις υπογραφεί η σύμβασης χρηματοδότησης αποστέλλει (μέσω του Επικεφαλής εταίρου) στην ΚΤΓ του Προγράμματος αίτημα ένταξης στο ΠΔΕ όπου αποτυπώνονται τα στοιχεία του έργου που απαιτούνται, καθώς και δελτίο μηνιαίων προβλέψεων για το τρέχον έτος. Η ΚΤΓ του προγράμματος Ελλάδα- Κύπρος για να υποστηρίξει τους φορείς έχει συντάξει πρότυπο αίτημα ένταξης στο ΠΔΕ το οποίο και μπορεί να τους αποστείλει προς συμπλήρωση.
Βήμα 2) Η ΚΤΓ του Προγράμματος αποστέλλει αίτημα ένταξης στο ΠΔΕ. Σημειώνουμε ότι όλα τα έργα εγγράφονται στη ΣΑΕΠ της Περιφέρειας στην οποία έχει έδρα ή παράρτημα ο φορέας και είναι να υλοποιηθεί το έργο του συγκεκριμένου εταίρου. Μόνο για τα έργα που είναι δικαιούχοι τα υπουργεία εγγράφονται στη αντίστοιχη ΣΑΕ του Υπουργείου τους Οι ΣΑΕΠ στις οποίες εγγράφονται τα έργα είναι οι 3…./8 για τις Περιφέρειες που είναι ξεχωριστή για έργα της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ενώ για τα Υπουργεία δεν υπάρχει κάποια ξεχωριστή.
Βήμα 3) Στη συνέχεια και αφού το έργο λάβει ενάριθμο από το ΠΔΕ (εγγραφεί δηλαδή στην αντίστοιχη ΣΑΕΠ/ΣΑΕ) η ΚΤΓ αποστέλλει έγγραφο προς το φορέα ή την εκάστοτε Περιφέρεια για ορισμό υπολόγου. Για τους φορείς της κατηγορίας γ της πρόσκλησης και τους φορείς που δε διαθέτουν πιστοποιημένη οικονομική υπηρεσία ως υπόλογος ορίζεται το ΠΤΑ (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης) της Περιφέρειας. Για τους υπόλοιπους φορείς μπορεί να οριστεί ως υπόλογος είτε φυσικό πρόσωπο, είτε κάποια υπηρεσία/δ/νση του φορέα είτε και πάλι το ΠΤΑ.
Βήμα 4) Αφού συγκεντρωθούν οι ορισμοί υπόλογων η ΚΤΓ του Προγράμματος αποστέλλει το αίτημα χρηματοδότησης με τις μηνιαίες προβλέψεις προς την ΕΥΣ και την αρμόδια διεύθυνση του ΠΔΕ. Σημειώνουμε ότι με την ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος του Προγράμματος αυτό θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω αυτού.
ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ);
Το αίτημα αυτό γίνεται σε ξεχωριστό έγγραφο από κάθε έλληνα εταίρο. Τα έγγραφα αυτά τα συγκεντρώνει, αφού πρώτα ελεγχθούν οι ψηφιακές εκδοχές τους από την ΚΤΓ, και εν συνεχεία έχουν υπογραφεί, ο επικεφαλής εταίρος. Ο λόγος για την υποβολή διαφορετικών αιτημάτων ανά εταίρο είναι ότι ο κάθε εταίρος εγγράφεται στην Περιφέρεια όπου ανήκει γεωγραφικά. Σχετικά με τη συμπλήρωση του αιτήματος, παρέχονται οι εξής διευκρινίσεις: Στο σημείο όπου αναγράφεται η φράση «Το υπ. Αριθμ……..έγγραφο» συμπληρώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου που σας έχουμε αποστείλει, με το οποίο σας γνωστοποιείται η έγκριση του έργου. Στο πεδίο «π/υ έργου» μπαίνει ο συνολικός προϋπολογισμός του εταίρου. Στο πεδίο «προτεινόμενη πίστωση 2011» μπαίνει το ποσό που προβλέπει ότι θα ξοδέψει συνολικά ο εταίρος το τρέχον έτος. Στο πεδίο «κατανομή πίστωσης» μπαίνει το ποσό που θέλει ο εταίρος να του μεταβιβάσουμε τον πρώτο μήνα, μόλις εγγραφεί το έργο στο ΠΔΕ (συμπίπτει με τον πρώτο μήνα του δελτίου μηνιαίων προβλέψεων). Ως κοινοποίηση θα βάλετε τη ΔΙΣΑ (Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης) της Περιφέρειας όπου γεωγραφικά ανήκετε (δηλαδή, μία εκ των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου ή Κρήτης) και εν συνεχεία, ως δεύτερο παραλήπτη, τον επικεφαλής εταίρο της κοινοπραξίας σας.
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ;
Όταν ζητείται μεταφορά κονδυλίων από μια κατηγορία δαπάνης σε άλλη αυτή θα πρέπει να αιτιολογείται από τον εταίρο ο οποίος την αιτείται. Η αίτηση μαζί με την αιτιολόγηση αποστέλλεται στον επικεφαλής εταίρο και στη συνέχεια στη ΚΤΓ του Προγράμματος. Η ΚΤΓ του Προγράμματος μπορεί να μη κάνει αποδεκτή τη μεταφορά κονδυλίων αν κρίνει ότι η αιτιολόγηση δεν είναι επαρκής. Θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για τη τήρηση των οποιοδήποτε ορίων τίθενται από τη πρόσκληση (π.χ. δαπάνες προσωπικού, γενικά έξοδα κ.λ.π.). Οι εταίροι ενθαρρύνονται να μελετήσουν και τις σχετικές οδηγίες του Προγράμματος καθώς και της Αρχής Πληρωμής, ώστε να αποφύγουν χρεώσεις οι οποίες αργότερα μπορεί να αποδειχθούν μη επιλέξιμες.
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ;
Όταν ζητείται μεταφορά κονδυλίων από μια κατηγορία δαπάνης σε άλλη αυτή θα πρέπει να αιτιολογείται από τον εταίρο ο οποίος την αιτείται. Η αίτηση μαζί με την αιτιολόγηση αποστέλλεται στον επικεφαλής εταίρο και στη συνέχεια στη ΚΤΓ του Προγράμματος. Η ΚΤΓ του Προγράμματος μπορεί να μη κάνει αποδεκτή τη μεταφορά κονδυλίων αν κρίνει ότι η αιτιολόγηση δεν είναι επαρκής. Θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για τη τήρηση των οποιοδήποτε ορίων τίθενται από τη πρόσκληση (π.χ. δαπάνες προσωπικού, γενικά έξοδα κ.λ.π.). Οι εταίροι ενθαρρύνονται να μελετήσουν και τις σχετικές οδηγίες του Προγράμματος καθώς και της Αρχής Πληρωμής, ώστε να αποφύγουν χρεώσεις οι οποίες αργότερα μπορεί να αποδειχθούν μη επιλέξιμες.
ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ;
Τα γενικά έξοδα, σύμφωνα με τους σχετικούς οδηγούς, αφορούν διοικητικές δαπάνες – έξοδα που έχουν άμεση σχέση με την υλοποίηση του έργου όπως έξοδα επικοινωνίας, τηλεφώνου, ταχυδρομείου, ταχυμεταφορών, διαδικτύου, φωτοτυπιών, ενοικίων , αναλωσίμων κτλ. Τα εν λόγω έξοδα δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 5% του προϋπολογισμού του έργου (ή όποιο όριο τίθεται σε κάθε πρόσκληση) και θα είναι επιλέξιμα εφόσον είναι στοιχείο του πραγματικού κόστους για την εκτέλεση του έργου. Μπορούν να καταλογιστούν στο έργο: - με άμεσο τρόπο, βάσει συγκεκριμένων τιμολογίων που κατά περίπτωση συνάδουν με τη διαχείριση της δράσης εντός του φορέα ή - με έμμεσο τρόπο, κατ΄ αναλογία και σύμφωνα με τη δίκαιη και δεόντως αιτιολογημένη μέθοδο κατανομής. Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό γενικών εξόδων υπολογίζεται βάσει των συνολικών στοιχείων κόστους του φορέα. Επιπλέον έχουν καταδειχθεί, ως απαραίτητα στοιχεία για την ορθή τεκμηρίωση αυτού του είδους των δαπανών όταν χρησιμοποιείται ο έμμεσος τρόπος, τα παρακάτω:
• Απαραίτητη είναι η κατάρτιση μεθοδολογίας υπολογισμού των Γενικών Εξόδων, που θα πρέπει να εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο και να περιλαμβάνεται σε οδηγούς υλοποίησης πράξεων του εκάστοτε τελικού δικαιούχου.
• Σε περίπτωση μη ύπαρξης μεθοδολογίας θα πρέπει να εφαρμόζονται μέθοδοι υπολογισμού των Γενικών Εξόδων που θα βασίζονται σε μια ρεαλιστική και τεκμηριωμένη προσέγγιση τηρώντας, αναλογικά με το έργο και σύμφωνα με τα όρια των προσκλήσεων, έναν επιμερισμό συγκεκριμένων δαπανών.
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΦΟΡΕΑ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ;
Εφόσον στην ανάλυση των ανθρωποωρών που γίνεται στα μηνιαία φύλλα χρονοχρέωσης περιγράφεται ότι θα απασχοληθεί α ώρες στη δραστηριότητα Χ, β ώρες στη δραστηριότητα Ψ κλπ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική νομοθεσία θα μπορεί να γίνει αποδεκτό. Επισημαίνουμε ότι πρέπει να τηρούνται οι κανόνες δημοσιότητας για τη θέση, να τηρείται η εθνική νομοθεσία κλπ.
ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΑ/ΚΤΓ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥΣ;
Δεν προβλέπεται στα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής συνεργασίας αυτή η διαδικασία ελέγχου των τευχών δημοπράτησης των τεχνικών έργων ή οποιουδήποτε άλλου (προμήθειες, υπηρεσίες) από τη Διαχειριστική Αρχή ή την Κοινή Τεχνική Γραμματεία. Στα δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης περιλαμβάνεται και η ανάλυση παραδοτέων όπου ο τύπος διαγωνισμού του κάθε παραδοτέου και κάποια άλλα στοιχεία (βλέπε συχνές ερωτήσεις προσυμβατικές) πρέπει να περιγραφούν από τον κάθε εταίρο και να εγκριθούν από τη ΚΤΓ του Προγράμματος.
ΟΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ;
Εφόσον αυτές εγκριθούν από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες και εφόσον αφορούν την απασχόληση σε ενέργειες του υλοποιούμενου εγκεκριμένου έργου θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμες.
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ;
Όχι. Ομαδοποίηση δραστηριοτήτων σε κοινό διαγωνισμό μπορεί να γίνει μόνο για δραστηριότητες του ίδιου εταίρου. Δεν μπορεί να ενοποιηθούν διαγωνισμοί παραδοτέων που στην αίτηση υποβολής υλοποιούνται από διαφορετικούς εταίρους ακόμα και αν αφορούν παραπλήσιες δραστηριότητες.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΕΡΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ; ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ;
Εφόσον υπάρχει πλήρη αιτιολόγηση για την αναγκαιότητα του ταξιδιού και εφόσον αυτό είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της επιλέξιμης περιοχής κι αυτό αποτελεί μοναδική ή βέλτιστη για τα αποτελέσματα του έργου επιλογή μπορούν να εγκριθούν. Όπως έχει τονιστεί, θα πρέπει η αναγκαιότητα των ταξιδιών αυτών να τεκμηριωθεί λεπτομερώς μέσα στην ανάλυση παραδοτέων και να εγκριθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη ΚΤΓ του Προγράμματος.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗΣ (TIMESHEETS);
Τα πρότυπα έγγραφα που αφορούν την υλοποίηση των έργων υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (………….) στο πεδίο downloads, στα λοιπά.
ΑΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΧΕΙ ΔΕΣΜΕΥΘΕΙ ΕΝΑ ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΟΜΩΣ ΕΝΤΕΛΛΕΙ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΩΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΑΥΤΗ Η ΔΑΠΑΝΗ Ή ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΕ ΑΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ;
Αν οι προπαρασκευαστικές δαπάνες δεν τεκμηριώνονται από παραστατικά ή κρίνονται ως μη επιλέξιμες, μειώνεται κατά το αντίστοιχο ποσό ο εγκεκριμένος από την Επιτροπή Επιλογής Πράξεων προϋπολογισμός του εταίρου.
ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ Η ΙΣΧΥΕΙ ΟΤΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΟΤΙ ΣΤΙΣ 31/12 ΣΤΑΜΑΤΑ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΞΑΝΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ;
Η χρηματοδότηση των εγκεκριμένων στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος ακολουθούν τις οδηγίες του Ειδικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ, όπως και τα υπόλοιπα συγχρηματοδοτούμενα έργα.
ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ;
Αυτές οι δαπάνες είναι επιλέξιμες
ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ;
Δεν υπάρχει έως τώρα σύμφωνα με το σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου κόστος επαλήθευσης για τους Έλληνες εταίρους. Αν στο μέλλον προβλεφθεί κάτι τέτοιο από την Αρχή Πληρωμής/Μονάδα Δ θα ενημερωθείτε σχετικά
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΤΓ;
Στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα- Κύπρος 2007-2013 ισχύει η αρχή του Επικεφαλής Εταίρου. Τα άτομα που ορίζονται ως υπεύθυνα στο συγκεκριμένο έργο από τον Επικεφαλή εταίρο σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του είναι αυτά που θα επικοινωνούν με τη ΚΤΓ του Προγράμματος εκπροσωπώντας το σύνολο των εταίρων. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις ή προβλημάτων επικοινωνίας με τον επικεφαλή εταίρο, οι εταίροι μπορούν να επικοινωνούν με τη ΚΤΓ μέσω των υπευθύνων που επίσης έχουν ορίσει με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων τους. Στη περίπτωση αυτή ο εταίρος αναλαμβάνει την ευθύνη να ενημερώσει εγγράφως ή ηλεκτρονικά τον Επικεφαλή Εταίρο για τα αποτελέσματα της επικοινωνίας και να κοινοποιήσει την ενημέρωση αυτή στη ΚΤΓ. Άλλα πρόσωπα που έρχονται σε επαφή με την ΚΤΓ πρέπει να διαθέτουν γραπτή απόδειξη της εξουσιοδότησής τους από τον Επικεφαλής Εταίρο ή τον εταίρο να χειριστούν θέματα του έργου για λογαριασμό του.
ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;
Το φύλλο συμπληρώνεται από τον Επικεφαλής εταίρο για το σύνολο του έργου αφού πρώτα μελετηθεί το αρχείο των περιβαλλοντικών δεικτών.
• Στο αρχείο των περιβαλλοντικών δεικτών, έχουν υιοθετηθεί περιβαλλοντικοί δείκτες ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο. Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει κανείς είναι να δει ποιοι δείκτες τον αφορούν, ανάλογα με το σε ποιον άξονα και ειδικό στόχο είναι ενταγμένο το έργο του. Για παράδειγμα, ένα έργο που κινείται στα πλαίσια του Άξονα 1 «Ανταγωνιστικότητα» δεν το αφορά ο δείκτης «Ενίσχυση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών». Στις περιπτώσεις που το έργο όπως έχει υποβληθεί εμπίπτει σε δύο ειδικούς στόχους θα επιλεγεί αυτός που έχει τη μεγαλύτερη επίδραση. Επίσης κάποιο έργο μπορεί να έχει επίδραση σε περισσότερους του ενός δείκτες (στη περίπτωση αυτή καλύτερα να γίνει μια συζήτηση με τον αρμόδιο χειριστή του έργου για να κριθεί αν ο επιπλέον δείκτης/ες είναι πλεονάζων και δεν απαιτείται να συμπληρωθεί)
• Στο αρχείο word με τους περιβαλλοντικούς δείκτες κάποιοι από τους δείκτες είναι διαφορετικοί ανά άξονα και κάποιοι επαναλαμβάνονται. Όμως όλοι οι δείκτες στο excel του φύλλου συμβατότητας εμφανίζονται από μία φορά και μόνο. • Πηγαίνοντας τώρα στο excel της συμβατότητας, οι πρώτες γραμμές (από Νο 2 έως Νο 7) είναι εύκολο να συμπληρωθούν, με τη σημείωση ότι στη γραμμή με τίτλο «Τελικός Δικαιούχος» μπαίνει το όνομα του Επικεφαλής εταίρου και στη γραμμή με τίτλο «Κωδικός Πρόσκλησης» γράφεται «Κ1» (είναι η πρώτη πρόσκληση).. • Αφήνετε κενή τη στήλη με επικεφαλίδα «ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΜΠE ΤΟΥ ΕΠ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» για να συμπληρωθεί από την ΚΤΓ
• Εν συνεχεία, στη στήλη με επικεφαλίδα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΟΠΟΥ ΑΥΤΗ ΥΠΑΡΧΕΙ)» διαβάζετε τον τίτλο του δείκτη. Εκεί όπου ο δείκτης αφορά αριθμό, γράφετε τον αριθμό των δράσεων που θα έχουν υλοποιηθεί μέχρι το τέλος όλου του έργου Να σημειώσουμε ότι συνήθως όταν πρόκειται για περιβαλλοντικό δείκτη με μονάδα μέτρησης αριθμό θα σημειώνεται συνήθως 1 καθώς το έργο θεωρείται ως σύνολο και ο δείκτης δεν αναφέρεται στις επιμέρους ενέργειες που θα υλοποιήσει ο κάθε εταίρος. Π.χ. αν το έργο περιλαμβάνει την ανάπλαση 1 μονοπατιού στη Κρήτη, 1 στο Ν. Αιγαίο και 1 στη Κύπρο θα σημειωθεί ο αριθμός 1 για το δείκτη «Πλήθος οικοτουριστικών διαδρομών» Εκεί όπου ο δείκτης είναι ποιοτικός («συμβολή….», «μεταβολή…») καλείστε να χαρακτηρίσετε την επίπτωση των δράσεων του έργου σας ως «θετική», «αρνητική» ή «ουδέτερη» (για το σκοπό αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σύμβολα που υπάρχουν σε επόμενο φύλλο του ίδιου αρχείου excel με τίτλο «Επεξηγήσεις»).
• Στη στήλη παρατηρήσεις θα πρέπει να αναγραφούν τα εξής ανάλογα με το αν οι δράσεις που υλοποιεί ο κάθε εταίρος προκύπτει από την Εθνική νομοθεσία του περιβαλλοντική αδειοδότηση ή όχι
α) στις περιπτώσεις που απαιτείται από την εθνική νομοθεσία η έκδοση κάποιου πιστοποιητικού θα αναγράφεται ο τύπος του και για ποιες δράσεις του εταίρου αφορά
β) στη περιπτώσεις που δεν απαιτείται από την εθνική νομοθεσία η έκδοση κάποιου πιστοποιητικού θα αναγράφεται δεν απαιτείται από την εθνική νομοθεσία από Αν π.χ. σε ένα έργο 4 εταίρων 2 Ελλήνων και δύο Κυπρίων οι δράσεις που υλοποιεί ο ένας Έλληνας εταίρος(Ετ1) και ο ένας Κύπριος εταίρος (Ετ2) δεν απαιτούν κάποια έκδοση πιστοποιητικού περιβαλλοντικής αδειοδότησης και των άλλων δύο(Ετ3 και Ετ4) απαιτεί θα αναγραφεί : «α) Για τους εταίρους Ετ1 και Ετ2 δεν απαιτείται από την εθνική νομοθεσία β) για τον Ετ3 έχει εκδοθεί η έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την …. Υπηρεσία
γ) για τον Ετ4 έχει εγκριθεί η μελέτη περιβαλλοντικών όρων και αναμένεται η έκδοση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την υπηρεσία …..

Να σημειώσουμε ότι τα αντίστοιχα στοιχεία μπορείτε να τα τραβήξετε και από τα δελτία ωριμότητας που έχει συμπληρώσει ο κάθε εταίρος του έργου.
ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ;
Αν κατά την υποβολή των δικαιολογητικών για την υπογραφή της Σύμβασης Χρηματοδότησης δεν έχουν εκδοθεί τα απαραίτητα έγγραφα αδειοδότησης, συμβατότητας κ.λ.π. θα πρέπει να σημειωθεί ένα αστεράκι στο αντίστοιχο πεδίο και στις παρατηρήσεις να περιγραφεί η αναμενόμενη πορεία έκδοσης του. Το δελτίο ωριμότητας συμπληρώνεται από όλους τους εταίρους ακόμα και αν σε όλα τα αιτούμενα πεδία συμπληρωθεί η ένδειξη «ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ» Μόλις εκδοθούν τα σχετικά πιστοποιητικά συμβατότητας (εφόσον αυτά απαιτούνται), θα πρέπει να επικαιροποιηθούν αντιστοίχως τα δελτία ωριμότητας/ανά εταίρο, με τα στοιχεία των προαναφερθέντων πιστοποιητικών και να αποσταλούν ψηφιακά στην ΚΤΓ μέσω του Επικεφαλής εταίρου.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΟΥ (ΠΛΗΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΓΙΝΕΙ Η ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΝΑ ΑΝΑΔΟΧΟ;
Η δυνατότητα να ανατεθεί το σύνολο των δράσεων ενός εταίρου μέσω ενιαίου διαγωνισμού φυσικά και υπάρχει, εφόσον αυτό είναι εφικτό από τη φύση των δράσεων. Σε κάθε περίπτωση καλό θα ήταν να δοθεί η δυνατότητα (η δυνατότητα αυτή είναι στην ευχέρεια του εκάστοτε εταίρου να τη χρησιμοποιήσει) για κατάθεση προσφορών για το σύνολο ή για μέρος του έργου, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος κήρυξης του διαγωνισμού ως άγονου.
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΚΡΙΒΩΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ;
Όχι. Στην περίπτωση που ο εταίρος επιλέξει εσωτερικό εξακριβωτή, αυτός θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος από τις δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου. Για το σκοπό αυτό, ο εταίρος, μαζί με το τυποποιημένο Έγγραφο Εξουσιοδότησης Εξακριβωτή, θα πρέπει να υποβάλει στο Γραφείο Προγραμματισμού οργανόγραμμα της υπηρεσίας του όπου θα φαίνεται ξεκάθαρα η ανεξαρτησία του εξακριβωτή από τις δραστηριότητες και τις πληρωμές του έργου.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΤΗΣ, ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η ΕΧΕΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ;
Δεν υπάρχει κατάλογος με συγκεκριμένους εξωτερικούς εξακριβωτές. Για την επιλογή εξωτερικού εξακριβωτή, πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που απαιτείται σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία για τις Δημόσιες Συμβάσεις. Σχετική περιγραφή γίνεται και στον Οδηγό Εθνικών Διαδικασιών για τους Φορείς που υλοποιούν έργα στα πλαίσια των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007 - 2013.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΙΔΙΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΤΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Η ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΡΓΟ;
Είναι επιτρεπτό να υπάρχει ένας εξακριβωτής για όλα τα έργα δεδομένου ότι έχει ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία που προβλέπει η εθνική νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις και με την προϋπόθεση ότι ο χρόνος εργασίας του και η αμοιβή του για το κάθε έργο ξεχωριστά θα φαίνονται ξεκάθαρα στη Σύμβαση. Νοείται ότι σε περίπτωση περισσότερων του ενός εταίρου στο ίδιο έργο, ο κάθε εταίρος πρέπει να υπογράφει ξεχωριστή σύμβαση και να εκδίδονται ξεχωριστά πιστοποιητικά συμβατότητας από τη Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου.
ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΚΡΙΒΩΤΗ, ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ, ΕΤΟΣ Η ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;
Αυτό εναπόκειται στους όρους της Σύμβασης του κάθε εταίρου με τον εξακριβωτή του.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΑΚΡΙΒΩΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΚΥΠΡΟ;
Όχι. Αν όμως το ύψος της Σύμβασης υπολογίζεται >€15.000, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα τυποποιημένα έγγραφα της Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων ανάλογα με τη διαδικασία διαγωνισμού που θα ακολουθηθεί. Εισήγηση του Γραφείου Προγραμματισμού είναι όπως η εγκύκλιος του Γραφείου Προγραμματισμού για το εθνικό σύστημα επαλήθευσης δαπανών (πρωτοβάθμιος έλεγχος) αποτελεί μέρος των εγγράφων διαγωνισμού, όσο και της Σύμβασης.
Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ;
Ναι. Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τα πιστοποιητικά για το Περιβάλλον, την Ισότητα και τη Μη Διάκριση, πρέπει να εξασφαλίζεται μόνο ένα πιστοποιητικό συμβατότητας για το κάθε Έργο, όχι για τον κάθε Κύπριο Εταίρο. Όσον αφορά στα πιστοποιητικά συμβατότητας για τις δημόσιες συμβάσεις, αυτά εξασφαλίζονται για κάθε νομική δέσμευση (σύμβαση) που χρειάζεται για την υλοποίηση του έργου.
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΈΡΓΟ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ;
Σε αυτή τη περίπτωση, θα πρέπει να ενημερώνεται το Γραφείο Προγραμματισμού για επίσπευση της διαδικασίας.
ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ;
Πρέπει να σταλεί επιστολή στο Γραφείο Προγραμματισμού με αναφορά στο Πρόγραμμα και το εγκεκριμένο έργο και στην οποία να αναφέρεται ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του εταίρου, το ποσό που απαιτείται για το 2011 εξαιρουμένων των δαπανών προσωπικού, καθώς και ο αριθμός και ο τίτλος του άρθρου στο οποίο θα γίνει η μεταφορά του συγκεκριμένου ποσού.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΠΩΣ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ;
Όχι. Η μεταφορά πιστώσεων από το Γραφείο Προγραμματισμού γίνεται μόνο στους κρατικούς φορείς. Σε περίπτωση που ένας Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, όπως τα Πανεπιστήμια, δε διαθέτει τις απαιτούμενες πιστώσεις για το 2011, μπορεί να ξεκινήσει με ενέργειες που δεν προϋποθέτουν δαπάνη, όπως δαπάνες προσωπικού, ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού, κ.τ.λ.
ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ;
Οι γενικές πληροφορίες που απαιτούνται στο τυποποιημένο έντυπο για τους τραπεζικούς λογαριασμούς αφορούν σε (1). Άξονα Προτεραιότητας, (2). Ειδικό Στόχο, (3). Τίτλο έργου, (4). Ακρωνύμιο έργου, (5). Κωδικό έργου, (6). Τίτλο Εταίρου, (7). Χώρα Εταίρου, (8). IBAN λογαριασμού κατανομής πίστωσης (άρθρο από το οποίο γίνονται οι πληρωμές για το έργο) (9). IBAN λογαριασμού κοινοτικής συνδρομής (Γενικός Κυβερνητικός Λογαριασμός).
Το σχετικό έντυπο έχει ήδη αποσταλεί από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία στους εταίρους των εγκεκριμένων έργων της 1ης Πρόσκλησης στις 19 Ιουλίου 2011. Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο έντυπο, αφού υποβληθεί συμπληρωμένο στην Κοινή Τεχνική Γραμματεία, συμπληρώνεται και υποβάλλεται ξανά μόνο σε περίπτωση τροποποίησής του. Σημειώνεται ότι για τους δημόσιους φορείς, τα ποσά του ΕΤΠΑ πρέπει να εμβάζονται στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό που τηρείται στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σε πίστη του κάθε εταίρου για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα και έργο, έτσι ώστε να πιστώνονται στο κατάλληλο άρθρο εσόδων του Προϋπολογισμού. Στις περιπτώσεις που προηγήθηκε παραχώρηση πίστωσης στον εταίρο από το Γραφείο Προγραμματισμού, τότε το/τα εν λόγω ποσά ΕΤΠΑ για τις συγκεκριμένες περιόδους αναφοράς θα καταβάλλονται στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό σε πίστη του Γραφείου Προγραμματισμού.
ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ;
Σε περίπτωση που η υλοποίηση τέτοιων δράσεων δοθεί σε εξωτερικό παροχέα υπηρεσιών πρέπει να δηλώνονται στην κατηγορία της εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης, σε περίπτωση που αυτές θα υλοποιηθούν με αυτεπιστασία πρέπει να δηλώνονται στις δαπάνες προσωπικού για το μέρος που υλοποιούνται από το προσωπικό και στις υπόλοιπες κατηγορίες δαπάνης ανάλογα με τη φύση της δαπάνης (π.χ. Γενικά έξοδα, εξοπλισμός, κ.λ.π.). Επιπλέον αναφέρουμε ότι στη κατηγορία δαπάνης Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής εντάσσονται μόνο τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των συμμετεχόντων στη διοργάνωση (ή συμμετοχή) συναντήσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων κτλ. και εφόσον αυτά πραγματοποιούνται με ξεχωριστή ανάθεση από τα υπόλοιπα έξοδα της διοργάνωσης. Αν η ανάθεση της διοργάνωσης συναντήσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων κτλ. γίνεται μέσω ενιαίου διαγωνισμού (ή ανάθεσης ) θα εντάσσονται στη κατηγορία Εξωτερικοί εμπειρογνώμονες και εξωτερικές υπηρεσίες.
ΕΙΝΑΙ Ο Φ.Π.Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ;
Σε περίπτωση που ο Φ.Π.Α. ανακτάται από το φορέα / εταίρο δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Αν υπάρχει αμφιβολία κατά πόσο ο Φ.Π.Α. μπορεί να ανακτηθεί ή όχι, ο εταίρος πρέπει να απευθύνεται στην αρμόδια Υπηρεσία για το Φ.Π.Α για σχετική γνωμοδότηση.
ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ;
Θα πρέπει να ανατρέξετε στον Οδηγό Δημοσιότητας του Προγράμματος για τελικούς Δικαιούχους ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (……….) στη ……
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ FLAT RATE ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ);
Όχι. Δεν έχει καθοριστεί flat rate από το Πρόγραμμα.
ΔΥΝΑΤΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΩΝ ΈΡΓΩΝ;
Ναι. Αναλόγως της φύσης της τροποποίησης υπάρχουν τρεις περιπτώσεις τροποποιήσεων:
α) Τροποποιήσεις οι οποίες εγκρίνονται άμεσα από τη Διαχειριστική Αρχή/Κοινή Τεχνική Γραμματεία:
• Ανακατανομή μεταξύ των αντίστοιχων κατηγοριών του προϋπολογισμού για ποσά μέχρι 20% του συνολικού προϋπολογισμού.
• Παράταση του χρόνου που ορίστηκε για την ολοκλήρωση του έργου, εάν αυτό δεν επηρεάζει την επίτευξη του στόχου που θέτει ο κανόνας n+3/n+2.
• Ανακατανομή πόρων μεταξύ των εταίρων από το ίδιο κράτος μέλος, με τον ίδιο συντελεστή συνεισφοράς ΕΤΠΑ, η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μεταβολή ίση ή μικρότερη του 10% του προϋπολογισμού του έργου (ΕΤΠΑ + Εθνική συμμετοχή).
β) Τροποποιήσεις για τις οποίες απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή Επιλογής Πράξεων:
• Ανακατανομή μεταξύ των αντίστοιχων κατηγοριών του προϋπολογισμού για ποσά μεγαλύτερα του 20% του συνολικού προϋπολογισμού.
• Ανακατανομή πόρων μεταξύ των εταίρων από το ίδιο κράτος μέλος, με τον ίδιο συντελεστή συνεισφοράς ΕΤΠΑ, η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μεταβολή μεγαλύτερη του 10% του προϋπολογισμού του έργου (ΕΤΠΑ + Εθνική συμμετοχή).
• Αλλαγές στη φύση του έργου και ιδίως στους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
• Τροποποιήσεις στη σύνθεση του εταιρικού σχήματος.
γ) Τροποποιήσεις για τις οποίες απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης:
• Σε περίπτωση που ένα έτος μετά την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης και εφόσον η συνολική επαληθευμένη δαπάνη στις εκθέσεις προόδου, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, είναι μικρότερη από το 20% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
• Σε περίπτωση που υπάρξει αυτόματη αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ετήσιας συνεισφοράς του ΕΤΠΑ (ως αναφέρεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006.
• Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις που δε προβλέπονται παραπάνω.
ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;
Αρκεί να υπάρχει σαφής αιτιολόγηση για την τροποποίηση αυτή η οποία αποστέλλεται σύμφωνα και να εγκριθεί από τη ΚΤΓ του Προγράμματος.
ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ; ΑΝ ΝΑΙ ΤΟΤΕ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ;
Μισθοί των μόνιμων ή έκτακτων υπαλλήλων του εταίρου που ασχολούνται με την υλοποίηση και διαχείριση του έργου μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμοι αν αποδεικνύεται ότι ασχολούνται με το έργο (αποκλειστικά ή σε μέρος του χρόνου τους), άσχετα αν είναι Καθηγητές ή διοικητικό και λοιπό προσωπικό. Κατά πόσο οποιοσδήποτε υπάλληλος (καθηγητής ή διοικητικό προσωπικό) δυνατό να πληρωθεί επιπλέον από το σταθερό μισθό του και αν υπάρχει όριο σε αυτό, είναι κάτι που καθορίζεται από τους εσωτερικούς κανονισμούς/διαδικασίες του κάθε φορέα, από τους εσωτερικούς δηλαδή κανονισμούς του Πανεπιστημίου. Αν το "επιπλέον" δεν είναι υπό τη μορφή υπερωριακής απασχόλησης τότε είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση. Αν όμως το "επιπλέον" θα είναι υπό την μορφή υπερωριακής απασχόλησης, η υπερωριακή απασχόληση είναι επιλέξιμη δαπάνη σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Δηλαδή σε περιπτώσεις όπου το έργο δε μπορεί να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του κανονικού ωραρίου εργασίας ή που επιβάλλεται η υπερωριακή απασχόληση προσωπικού για την υλοποίηση ή διαχείριση του έργου. Επισημάνεται ότι για να θεωρηθεί η υπερωριακή αμοιβή επιλέξιμή δαπάνη πρέπει να υπάρχει η εκ των προτέρων σύμφωνη γνώμη του Γραφείου Προγραμματισμού και του αρμοδίου οργάνου του φορέα που εγκρίνει τις υπερωρίες (π.χ. επιτροπή υπερωριών Πανεπιστημίου).
ΈΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΕΤΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΠΔΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Για να ενταχθεί ένα έργο στο ΠΔΕ και στη συνέχεια να λάβει χρηματοδότηση ακολουθούνται τα εξής βήματα:
Βήμα 1) Ο κάθε Έλληνας εταίρος μόλις υπογραφεί η σύμβασης χρηματοδότησης αποστέλλει (μέσω του Επικεφαλής εταίρου) στην ΚΤΓ του Προγράμματος αίτημα ένταξης στο ΠΔΕ όπου αποτυπώνονται τα στοιχεία του έργου που απαιτούνται, καθώς και δελτίο μηνιαίων προβλέψεων για το τρέχον έτος. Η ΚΤΓ του προγράμματος Ελλάδα- Κύπρος για να υποστηρίξει τους φορείς έχει συντάξει πρότυπο αίτημα ένταξης στο ΠΔΕ το οποίο και μπορεί να τους αποστείλει προς συμπλήρωση.
Βήμα 2) Η ΚΤΓ του Προγράμματος αποστέλλει αίτημα ένταξης στο ΠΔΕ. Σημειώνουμε ότι όλα τα έργα εγγράφονται στη ΣΑΕΠ της Περιφέρειας στην οποία έχει έδρα ή παράρτημα ο φορέας και είναι να υλοποιηθεί το έργο του συγκεκριμένου εταίρου. Μόνο για τα έργα που είναι δικαιούχοι τα υπουργεία εγγράφονται στη αντίστοιχη ΣΑΕ του Υπουργείου τους Οι ΣΑΕΠ στις οποίες εγγράφονται τα έργα είναι οι 3…./8 για τις Περιφέρειες που είναι ξεχωριστή για έργα της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ενώ για τα Υπουργεία δεν υπάρχει κάποια ξεχωριστή.
Βήμα 3) Στη συνέχεια και αφού το έργο λάβει ενάριθμο από το ΠΔΕ (εγγραφεί δηλαδή στην αντίστοιχη ΣΑΕΠ/ΣΑΕ) η ΚΤΓ αποστέλλει έγγραφο προς το φορέα ή την εκάστοτε Περιφέρεια για ορισμό υπολόγου. Για τους φορείς της κατηγορίας γ της πρόσκλησης και τους φορείς που δε διαθέτουν πιστοποιημένη οικονομική υπηρεσία ως υπόλογος ορίζεται το ΠΤΑ (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης) της Περιφέρειας. Για τους υπόλοιπους φορείς μπορεί να οριστεί ως υπόλογος είτε φυσικό πρόσωπο, είτε κάποια υπηρεσία/δ/νση του φορέα είτε και πάλι το ΠΤΑ.
Βήμα 4) Αφού συγκεντρωθούν οι ορισμοί υπόλογων η ΚΤΓ του Προγράμματος αποστέλλει το αίτημα χρηματοδότησης με τις μηνιαίες προβλέψεις προς την ΕΥΣ και την αρμόδια διεύθυνση του ΠΔΕ. Σημειώνουμε ότι με την ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος του Προγράμματος αυτό θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω αυτού.
ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ);
Το αίτημα αυτό γίνεται σε ξεχωριστό έγγραφο από κάθε έλληνα εταίρο. Τα έγγραφα αυτά τα συγκεντρώνει, αφού πρώτα ελεγχθούν οι ψηφιακές εκδοχές τους από την ΚΤΓ, και εν συνεχεία έχουν υπογραφεί, ο επικεφαλής εταίρος.
Ο λόγος για την υποβολή διαφορετικών αιτημάτων ανά εταίρο είναι ότι ο κάθε εταίρος εγγράφεται στην Περιφέρεια όπου ανήκει γεωγραφικά.
Σχετικά με τη συμπλήρωση του αιτήματος, παρέχονται οι εξής διευκρινίσεις:
Στο σημείο όπου αναγράφεται η φράση «Το υπ. Αριθμ……..έγγραφο» συμπληρώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου που σας έχουμε αποστείλει, με το οποίο σας γνωστοποιείται η έγκριση του έργου. Στο πεδίο «π/υ έργου» μπαίνει ο συνολικός προϋπολογισμός του εταίρου. Στο πεδίο «προτεινόμενη πίστωση 2011» μπαίνει το ποσό που προβλέπει ότι θα ξοδέψει συνολικά ο εταίρος το τρέχον έτος. Στο πεδίο «κατανομή πίστωσης» μπαίνει το ποσό που θέλει ο εταίρος να του μεταβιβάσουμε τον πρώτο μήνα, μόλις εγγραφεί το έργο στο ΠΔΕ (συμπίπτει με τον πρώτο μήνα του δελτίου μηνιαίων προβλέψεων). Ως κοινοποίηση θα βάλετε τη ΔΙΣΑ (Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης) της Περιφέρειας όπου γεωγραφικά ανήκετε (δηλαδή, μία εκ των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου ή Κρήτης) και εν συνεχεία, ως δεύτερο παραλήπτη, τον επικεφαλής εταίρο της κοινοπραξίας σας.
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ;
Όταν ζητείται μεταφορά κονδυλίων από μια κατηγορία δαπάνης σε άλλη αυτή θα πρέπει να αιτιολογείται από τον εταίρο ο οποίος την αιτείται. Η αίτηση μαζί με την αιτιολόγηση αποστέλλεται στον επικεφαλής εταίρο και στη συνέχεια στη ΚΤΓ του Προγράμματος. Η ΚΤΓ του Προγράμματος μπορεί να μη κάνει αποδεκτή τη μεταφορά κονδυλίων αν κρίνει ότι η αιτιολόγηση δεν είναι επαρκής. Θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για τη τήρηση των οποιοδήποτε ορίων τίθενται από τη πρόσκληση (π.χ. δαπάνες προσωπικού, γενικά έξοδα κ.λ.π.). Οι εταίροι ενθαρρύνονται να μελετήσουν και τις σχετικές οδηγίες του Προγράμματος καθώς και της Αρχής Πληρωμής, ώστε να αποφύγουν χρεώσεις οι οποίες αργότερα μπορεί να αποδειχθούν μη επιλέξιμες.
ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ;
Τα γενικά έξοδα, σύμφωνα με τους σχετικούς οδηγούς, αφορούν διοικητικές δαπάνες – έξοδα που έχουν άμεση σχέση με την υλοποίηση του έργου όπως έξοδα επικοινωνίας, τηλεφώνου, ταχυδρομείου, ταχυμεταφορών, διαδικτύου, φωτοτυπιών, ενοικίων , αναλωσίμων κτλ. Τα εν λόγω έξοδα δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 5% του προϋπολογισμού του έργου (ή όποιο όριο τίθεται σε κάθε πρόσκληση) και θα είναι επιλέξιμα εφόσον είναι στοιχείο του πραγματικού κόστους για την εκτέλεση του έργου. Μπορούν να καταλογιστούν στο έργο:
- με άμεσο τρόπο, βάσει συγκεκριμένων τιμολογίων που κατά περίπτωση συνάδουν με τη διαχείριση της δράσης εντός του φορέα ή
- με έμμεσο τρόπο, κατ΄ αναλογία και σύμφωνα με τη δίκαιη και δεόντως αιτιολογημένη μέθοδο κατανομής. Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό γενικών εξόδων υπολογίζεται βάσει των συνολικών στοιχείων κόστους του φορέα. Επιπλέον έχουν καταδειχθεί, ως απαραίτητα στοιχεία για την ορθή τεκμηρίωση αυτού του είδους των δαπανών όταν χρησιμοποιείται ο έμμεσος τρόπος, τα παρακάτω:
• Απαραίτητη είναι η κατάρτιση μεθοδολογίας υπολογισμού των Γενικών Εξόδων, που θα πρέπει να εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο και να περιλαμβάνεται σε οδηγούς υλοποίησης πράξεων του εκάστοτε τελικού δικαιούχου.
• Σε περίπτωση μη ύπαρξης μεθοδολογίας θα πρέπει να εφαρμόζονται μέθοδοι υπολογισμού των Γενικών Εξόδων που θα βασίζονται σε μια ρεαλιστική και τεκμηριωμένη προσέγγιση τηρώντας, αναλογικά με το έργο και σύμφωνα με τα όρια των προσκλήσεων, έναν επιμερισμό συγκεκριμένων δαπανών.
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΦΟΡΕΑ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ;
Εφόσον στην ανάλυση των ανθρωποωρών που γίνεται στα μηνιαία φύλλα χρονοχρέωσης περιγράφεται ότι θα απασχοληθεί α ώρες στη δραστηριότητα Χ, β ώρες στη δραστηριότητα Ψ κλπ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική νομοθεσία θα μπορεί να γίνει αποδεκτό. Επισημαίνουμε ότι πρέπει να τηρούνται οι κανόνες δημοσιότητας για τη θέση, να τηρείται η εθνική νομοθεσία κλπ.
ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΑ/ΚΤΓ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥΣ;
Δεν προβλέπεται στα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής συνεργασίας αυτή η διαδικασία ελέγχου των τευχών δημοπράτησης των τεχνικών έργων ή οποιουδήποτε άλλου (προμήθειες, υπηρεσίες) από τη Διαχειριστική Αρχή ή την Κοινή Τεχνική Γραμματεία. Στα δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης περιλαμβάνεται και η ανάλυση παραδοτέων όπου ο τύπος διαγωνισμού του κάθε παραδοτέου και κάποια άλλα στοιχεία (βλέπε συχνές ερωτήσεις προσυμβατικές) πρέπει να περιγραφούν από τον κάθε εταίρο και να εγκριθούν από τη ΚΤΓ του Προγράμματος.
ΟΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ;
Εφόσον αυτές εγκριθούν από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες και εφόσον αφορούν την απασχόληση σε ενέργειες του υλοποιούμενου εγκεκριμένου έργου θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμες.
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ;
Όχι. Ομαδοποίηση δραστηριοτήτων σε κοινό διαγωνισμό μπορεί να γίνει μόνο για δραστηριότητες του ίδιου εταίρου. Δεν μπορεί να ενοποιηθούν διαγωνισμοί παραδοτέων που στην αίτηση υποβολής υλοποιούνται από διαφορετικούς εταίρους ακόμα και αν αφορούν παραπλήσιες δραστηριότητες.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΕΡΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ; ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ;
Εφόσον υπάρχει πλήρη αιτιολόγηση για την αναγκαιότητα του ταξιδιού και εφόσον αυτό είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της επιλέξιμης περιοχής κι αυτό αποτελεί μοναδική ή βέλτιστη για τα αποτελέσματα του έργου επιλογή μπορούν να εγκριθούν. Όπως έχει τονιστεί, θα πρέπει η αναγκαιότητα των ταξιδιών αυτών να τεκμηριωθεί λεπτομερώς μέσα στην ανάλυση παραδοτέων και να εγκριθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη ΚΤΓ του Προγράμματος.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗΣ (TIMESHEETS);
Τα πρότυπα έγγραφα που αφορούν την υλοποίηση των έργων υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στο πεδίο downloads, στα λοιπά.
ΑΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΧΕΙ ΔΕΣΜΕΥΘΕΙ ΕΝΑ ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΟΜΩΣ ΕΝΤΕΛΛΕΙ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΩΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΑΥΤΗ Η ΔΑΠΑΝΗ Ή ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΕ ΑΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ;
Αν οι προπαρασκευαστικές δαπάνες δεν τεκμηριώνονται από παραστατικά ή κρίνονται ως μη επιλέξιμες, μειώνεται κατά το αντίστοιχο ποσό ο εγκεκριμένος από την Επιτροπή Επιλογής Πράξεων προϋπολογισμός του εταίρου.
ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ Η ΙΣΧΥΕΙ ΟΤΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΟΤΙ ΣΤΙΣ 31/12 ΣΤΑΜΑΤΑ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΞΑΝΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ;
Η χρηματοδότηση των εγκεκριμένων στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος ακολουθούν τις οδηγίες του Ειδικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ, όπως και τα υπόλοιπα συγχρηματοδοτούμενα έργα.
ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ;
Αυτές οι δαπάνες είναι επιλέξιμες
ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ;
Δεν υπάρχει έως τώρα σύμφωνα με το σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου κόστος επαλήθευσης για τους Έλληνες εταίρους. Αν στο μέλλον προβλεφθεί κάτι τέτοιο από την Αρχή Πληρωμής/Μονάδα Δ θα ενημερωθείτε σχετικά
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΤΓ;
Στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα- Κύπρος 2007-2013 ισχύει η αρχή του Επικεφαλής Εταίρου. Τα άτομα που ορίζονται ως υπεύθυνα στο συγκεκριμένο έργο από τον Επικεφαλή εταίρο σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του είναι αυτά που θα επικοινωνούν με τη ΚΤΓ του Προγράμματος εκπροσωπώντας το σύνολο των εταίρων. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις ή προβλημάτων επικοινωνίας με τον επικεφαλή εταίρο, οι εταίροι μπορούν να επικοινωνούν με τη ΚΤΓ μέσω των υπευθύνων που επίσης έχουν ορίσει με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων τους. Στη περίπτωση αυτή ο εταίρος αναλαμβάνει την ευθύνη να ενημερώσει εγγράφως ή ηλεκτρονικά τον Επικεφαλή Εταίρο για τα αποτελέσματα της επικοινωνίας και να κοινοποιήσει την ενημέρωση αυτή στη ΚΤΓ. Άλλα πρόσωπα που έρχονται σε επαφή με την ΚΤΓ πρέπει να διαθέτουν γραπτή απόδειξη της εξουσιοδότησής τους από τον Επικεφαλής Εταίρο ή τον εταίρο να χειριστούν θέματα του έργου για λογαριασμό του.
ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;
Το φύλλο συμπληρώνεται από τον Επικεφαλής εταίρο για το σύνολο του έργου αφού πρώτα μελετηθεί το αρχείο των περιβαλλοντικών δεικτών.
• Στο αρχείο των περιβαλλοντικών δεικτών, έχουν υιοθετηθεί περιβαλλοντικοί δείκτες ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο. Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει κανείς είναι να δει ποιοι δείκτες τον αφορούν, ανάλογα με το σε ποιον άξονα και ειδικό στόχο είναι ενταγμένο το έργο του. Για παράδειγμα, ένα έργο που κινείται στα πλαίσια του Άξονα 1 «Ανταγωνιστικότητα» δεν το αφορά ο δείκτης «Ενίσχυση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών». Στις περιπτώσεις που το έργο όπως έχει υποβληθεί εμπίπτει σε δύο ειδικούς στόχους θα επιλεγεί αυτός που έχει τη μεγαλύτερη επίδραση. Επίσης κάποιο έργο μπορεί να έχει επίδραση σε περισσότερους του ενός δείκτες (στη περίπτωση αυτή καλύτερα να γίνει μια συζήτηση με τον αρμόδιο χειριστή του έργου για να κριθεί αν ο επιπλέον δείκτης/ες είναι πλεονάζων και δεν απαιτείται να συμπληρωθεί)
• Στο αρχείο word με τους περιβαλλοντικούς δείκτες κάποιοι από τους δείκτες είναι διαφορετικοί ανά άξονα και κάποιοι επαναλαμβάνονται. Όμως όλοι οι δείκτες στο excel του φύλλου συμβατότητας εμφανίζονται από μία φορά και μόνο.
• Πηγαίνοντας τώρα στο excel της συμβατότητας, οι πρώτες γραμμές (από Νο 2 έως Νο 7) είναι εύκολο να συμπληρωθούν, με τη σημείωση ότι στη γραμμή με τίτλο «Τελικός Δικαιούχος» μπαίνει το όνομα του Επικεφαλής εταίρου και στη γραμμή με τίτλο «Κωδικός Πρόσκλησης» γράφεται «Κ1» (είναι η πρώτη πρόσκληση)..
• Αφήνετε κενή τη στήλη με επικεφαλίδα «ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΜΠE ΤΟΥ ΕΠ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» για να συμπληρωθεί από την ΚΤΓ
• Εν συνεχεία, στη στήλη με επικεφαλίδα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΟΠΟΥ ΑΥΤΗ ΥΠΑΡΧΕΙ)» διαβάζετε τον τίτλο του δείκτη. Εκεί όπου ο δείκτης αφορά αριθμό, γράφετε τον αριθμό των δράσεων που θα έχουν υλοποιηθεί μέχρι το τέλος όλου του έργου Να σημειώσουμε ότι συνήθως όταν πρόκειται για περιβαλλοντικό δείκτη με μονάδα μέτρησης αριθμό θα σημειώνεται συνήθως 1 καθώς το έργο θεωρείται ως σύνολο και ο δείκτης δεν αναφέρεται στις επιμέρους ενέργειες που θα υλοποιήσει ο κάθε εταίρος. Π.χ. αν το έργο περιλαμβάνει την ανάπλαση 1 μονοπατιού στη Κρήτη, 1 στο Ν. Αιγαίο και 1 στη Κύπρο θα σημειωθεί ο αριθμός 1 για το δείκτη «Πλήθος οικοτουριστικών διαδρομών» Εκεί όπου ο δείκτης είναι ποιοτικός («συμβολή….», «μεταβολή…») καλείστε να χαρακτηρίσετε την επίπτωση των δράσεων του έργου σας ως «θετική», «αρνητική» ή «ουδέτερη» (για το σκοπό αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σύμβολα που υπάρχουν σε επόμενο φύλλο του ίδιου αρχείου excel με τίτλο «Επεξηγήσεις»).
• Στη στήλη παρατηρήσεις θα πρέπει να αναγραφούν τα εξής ανάλογα με το αν οι δράσεις που υλοποιεί ο κάθε εταίρος προκύπτει από την Εθνική νομοθεσία του περιβαλλοντική αδειοδότηση ή όχι α) στις περιπτώσεις που απαιτείται από την εθνική νομοθεσία η έκδοση κάποιου πιστοποιητικού θα αναγράφεται ο τύπος του και για ποιες δράσεις του εταίρου αφορά β) στη περιπτώσεις που δεν απαιτείται από την εθνική νομοθεσία η έκδοση κάποιου πιστοποιητικού θα αναγράφεται δεν απαιτείται από την εθνική νομοθεσία από Αν π.χ. σε ένα έργο 4 εταίρων 2 Ελλήνων και δύο Κυπρίων οι δράσεις που υλοποιεί ο ένας Έλληνας εταίρος(Ετ1) και ο ένας Κύπριος εταίρος (Ετ2) δεν απαιτούν κάποια έκδοση πιστοποιητικού περιβαλλοντικής αδειοδότησης και των άλλων δύο(Ετ3 και Ετ4) απαιτεί θα αναγραφεί : «α) Για τους εταίρους Ετ1 και Ετ2 δεν απαιτείται από την εθνική νομοθεσία β) για τον Ετ3 έχει εκδοθεί η έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την …. Υπηρεσία γ) για τον Ετ4 έχει εγκριθεί η μελέτη περιβαλλοντικών όρων και αναμένεται η έκδοση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την υπηρεσία ….. Να σημειώσουμε ότι τα αντίστοιχα στοιχεία μπορείτε να τα τραβήξετε και από τα δελτία ωριμότητας που έχει συμπληρώσει ο κάθε εταίρος του έργου.
ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ;
Αν κατά την υποβολή των δικαιολογητικών για την υπογραφή της Σύμβασης Χρηματοδότησης δεν έχουν εκδοθεί τα απαραίτητα έγγραφα αδειοδότησης, συμβατότητας κ.λ.π. θα πρέπει να σημειωθεί ένα αστεράκι στο αντίστοιχο πεδίο και στις παρατηρήσεις να περιγραφεί η αναμενόμενη πορεία έκδοσης του. Το δελτίο ωριμότητας συμπληρώνεται από όλους τους εταίρους ακόμα και αν σε όλα τα αιτούμενα πεδία συμπληρωθεί η ένδειξη «ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ» Μόλις εκδοθούν τα σχετικά πιστοποιητικά συμβατότητας (εφόσον αυτά απαιτούνται), θα πρέπει να επικαιροποιηθούν αντιστοίχως τα δελτία ωριμότητας/ανά εταίρο, με τα στοιχεία των προαναφερθέντων πιστοποιητικών και να αποσταλούν ψηφιακά στην ΚΤΓ μέσω του Επικεφαλής εταίρου.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΟΥ (ΠΛΗΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΓΙΝΕΙ Η ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΝΑ ΑΝΑΔΟΧΟ;
Η δυνατότητα να ανατεθεί το σύνολο των δράσεων ενός εταίρου μέσω ενιαίου διαγωνισμού φυσικά και υπάρχει, εφόσον αυτό είναι εφικτό από τη φύση των δράσεων. Σε κάθε περίπτωση καλό θα ήταν να δοθεί η δυνατότητα (η δυνατότητα αυτή είναι στην ευχέρεια του εκάστοτε εταίρου να τη χρησιμοποιήσει) για κατάθεση προσφορών για το σύνολο ή για μέρος του έργου, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος κήρυξης του διαγωνισμού ως άγονου.
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΚΡΙΒΩΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ;
Όχι. Στην περίπτωση που ο εταίρος επιλέξει εσωτερικό εξακριβωτή, αυτός θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος από τις δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου. Για το σκοπό αυτό, ο εταίρος, μαζί με το τυποποιημένο Έγγραφο Εξουσιοδότησης Εξακριβωτή, θα πρέπει να υποβάλει στο Γραφείο Προγραμματισμού οργανόγραμμα της υπηρεσίας του όπου θα φαίνεται ξεκάθαρα η ανεξαρτησία του εξακριβωτή από τις δραστηριότητες και τις πληρωμές του έργου.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΤΗΣ, ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η ΕΧΕΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ;
Δεν υπάρχει κατάλογος με συγκεκριμένους εξωτερικούς εξακριβωτές. Για την επιλογή εξωτερικού εξακριβωτή, πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που απαιτείται σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία για τις Δημόσιες Συμβάσεις. Σχετική περιγραφή γίνεται και στον Οδηγό Εθνικών Διαδικασιών για τους Φορείς που υλοποιούν έργα στα πλαίσια των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007 - 2013.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΙΔΙΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΤΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Η ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΡΓΟ;
Είναι επιτρεπτό να υπάρχει ένας εξακριβωτής για όλα τα έργα δεδομένου ότι έχει ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία που προβλέπει η εθνική νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις και με την προϋπόθεση ότι ο χρόνος εργασίας του και η αμοιβή του για το κάθε έργο ξεχωριστά θα φαίνονται ξεκάθαρα στη Σύμβαση. Νοείται ότι σε περίπτωση περισσότερων του ενός εταίρου στο ίδιο έργο, ο κάθε εταίρος πρέπει να υπογράφει ξεχωριστή σύμβαση και να εκδίδονται ξεχωριστά πιστοποιητικά συμβατότητας από τη Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου.
ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΚΡΙΒΩΤΗ, ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ, ΕΤΟΣ Η ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;
Αυτό εναπόκειται στους όρους της Σύμβασης του κάθε εταίρου με τον εξακριβωτή του.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΑΚΡΙΒΩΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΚΥΠΡΟ;
Όχι. Αν όμως το ύψος της Σύμβασης υπολογίζεται >€15.000, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα τυποποιημένα έγγραφα της Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων ανάλογα με τη διαδικασία διαγωνισμού που θα ακολουθηθεί. Εισήγηση του Γραφείου Προγραμματισμού είναι όπως η εγκύκλιος του Γραφείου Προγραμματισμού για το εθνικό σύστημα επαλήθευσης δαπανών (πρωτοβάθμιος έλεγχος) αποτελεί μέρος των εγγράφων διαγωνισμού, όσο και της Σύμβασης.
Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ;
Ναι. Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τα πιστοποιητικά για το Περιβάλλον, την Ισότητα και τη Μη Διάκριση, πρέπει να εξασφαλίζεται μόνο ένα πιστοποιητικό συμβατότητας για το κάθε Έργο, όχι για τον κάθε Κύπριο Εταίρο. Όσον αφορά στα πιστοποιητικά συμβατότητας για τις δημόσιες συμβάσεις, αυτά εξασφαλίζονται για κάθε νομική δέσμευση (σύμβαση) που χρειάζεται για την υλοποίηση του έργου.
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΈΡΓΟ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ;
Σε αυτή τη περίπτωση, θα πρέπει να ενημερώνεται το Γραφείο Προγραμματισμού για επίσπευση της διαδικασίας.
ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ;
Πρέπει να σταλεί επιστολή στο Γραφείο Προγραμματισμού με αναφορά στο Πρόγραμμα και το εγκεκριμένο έργο και στην οποία να αναφέρεται ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του εταίρου, το ποσό που απαιτείται για το 2011 εξαιρουμένων των δαπανών προσωπικού, καθώς και ο αριθμός και ο τίτλος του άρθρου στο οποίο θα γίνει η μεταφορά του συγκεκριμένου ποσού.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΠΩΣ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ;
Όχι. Η μεταφορά πιστώσεων από το Γραφείο Προγραμματισμού γίνεται μόνο στους κρατικούς φορείς. Σε περίπτωση που ένας Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, όπως τα Πανεπιστήμια, δε διαθέτει τις απαιτούμενες πιστώσεις για το 2011, μπορεί να ξεκινήσει με ενέργειες που δεν προϋποθέτουν δαπάνη, όπως δαπάνες προσωπικού, ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού, κ.τ.λ.
ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ;
Οι γενικές πληροφορίες που απαιτούνται στο τυποποιημένο έντυπο για τους τραπεζικούς λογαριασμούς αφορούν σε (1). Άξονα Προτεραιότητας, (2). Ειδικό Στόχο, (3). Τίτλο έργου, (4). Ακρωνύμιο έργου, (5). Κωδικό έργου, (6). Τίτλο Εταίρου, (7). Χώρα Εταίρου, (8). IBAN λογαριασμού κατανομής πίστωσης (άρθρο από το οποίο γίνονται οι πληρωμές για το έργο) (9). IBAN λογαριασμού κοινοτικής συνδρομής (Γενικός Κυβερνητικός Λογαριασμός). Το σχετικό έντυπο έχει ήδη αποσταλεί από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία στους εταίρους των εγκεκριμένων έργων της 1ης Πρόσκλησης στις 19 Ιουλίου 2011. Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο έντυπο, αφού υποβληθεί συμπληρωμένο στην Κοινή Τεχνική Γραμματεία, συμπληρώνεται και υποβάλλεται ξανά μόνο σε περίπτωση τροποποίησής του. Σημειώνεται ότι για τους δημόσιους φορείς, τα ποσά του ΕΤΠΑ πρέπει να εμβάζονται στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό που τηρείται στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σε πίστη του κάθε εταίρου για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα και έργο, έτσι ώστε να πιστώνονται στο κατάλληλο άρθρο εσόδων του Προϋπολογισμού. Στις περιπτώσεις που προηγήθηκε παραχώρηση πίστωσης στον εταίρο από το Γραφείο Προγραμματισμού, τότε το/τα εν λόγω ποσά ΕΤΠΑ για τις συγκεκριμένες περιόδους αναφοράς θα καταβάλλονται στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό σε πίστη του Γραφείου Προγραμματισμού.
ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ;
Σε περίπτωση που η υλοποίηση τέτοιων δράσεων δοθεί σε εξωτερικό παροχέα υπηρεσιών πρέπει να δηλώνονται στην κατηγορία της εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης, σε περίπτωση που αυτές θα υλοποιηθούν με αυτεπιστασία πρέπει να δηλώνονται στις δαπάνες προσωπικού για το μέρος που υλοποιούνται από το προσωπικό και στις υπόλοιπες κατηγορίες δαπάνης ανάλογα με τη φύση της δαπάνης (π.χ. Γενικά έξοδα, εξοπλισμός, κ.λ.π.). Επιπλέον αναφέρουμε ότι στη κατηγορία δαπάνης Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής εντάσσονται μόνο τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των συμμετεχόντων στη διοργάνωση (ή συμμετοχή) συναντήσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων κτλ. και εφόσον αυτά πραγματοποιούνται με ξεχωριστή ανάθεση από τα υπόλοιπα έξοδα της διοργάνωσης. Αν η ανάθεση της διοργάνωσης συναντήσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων κτλ. γίνεται μέσω ενιαίου διαγωνισμού (ή ανάθεσης ) θα εντάσσονται στη κατηγορία Εξωτερικοί εμπειρογνώμονες και εξωτερικές υπηρεσίες.
ΕΙΝΑΙ Ο Φ.Π.Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ;
Σε περίπτωση που ο Φ.Π.Α. ανακτάται από το φορέα / εταίρο δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Αν υπάρχει αμφιβολία κατά πόσο ο Φ.Π.Α. μπορεί να ανακτηθεί ή όχι, ο εταίρος πρέπει να απευθύνεται στην αρμόδια Υπηρεσία για το Φ.Π.Α για σχετική γνωμοδότηση.
ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ;
Θα πρέπει να ανατρέξετε στον Οδηγό Δημοσιότητας του Προγράμματος για τελικούς Δικαιούχους ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Προγράμματος
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ FLAT RATE ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ);
Όχι. Δεν έχει καθοριστεί flat rate από το Πρόγραμμα.
ΔΥΝΑΤΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΩΝ ΈΡΓΩΝ;

Ναι. Αναλόγως της φύσης της τροποποίησης υπάρχουν τρεις περιπτώσεις τροποποιήσεων:

α) Τροποποιήσεις οι οποίες εγκρίνονται άμεσα από τη Διαχειριστική Αρχή/Κοινή Τεχνική Γραμματεία:

• Ανακατανομή μεταξύ των αντίστοιχων κατηγοριών του προϋπολογισμού για ποσά μέχρι 20% του συνολικού προϋπολογισμού.
• Παράταση του χρόνου που ορίστηκε για την ολοκλήρωση του έργου, εάν αυτό δεν επηρεάζει την επίτευξη του στόχου που θέτει ο κανόνας n+3/n+2.
• Ανακατανομή πόρων μεταξύ των εταίρων από το ίδιο κράτος μέλος, με τον ίδιο συντελεστή συνεισφοράς ΕΤΠΑ, η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μεταβολή ίση ή μικρότερη του 10% του προϋπολογισμού του έργου (ΕΤΠΑ + Εθνική συμμετοχή)

β) Τροποποιήσεις για τις οποίες απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή Επιλογής Πράξεων:

• Ανακατανομή μεταξύ των αντίστοιχων κατηγοριών του προϋπολογισμού για ποσά μεγαλύτερα του 20% του συνολικού προϋπολογισμού.
• Ανακατανομή πόρων μεταξύ των εταίρων από το ίδιο κράτος μέλος, με τον ίδιο συντελεστή συνεισφοράς ΕΤΠΑ, η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μεταβολή μεγαλύτερη του 10% του προϋπολογισμού του έργου (ΕΤΠΑ + Εθνική συμμετοχή).
• Αλλαγές στη φύση του έργου και ιδίως στους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
• Τροποποιήσεις στη σύνθεση του εταιρικού σχήματος.

γ) Τροποποιήσεις για τις οποίες απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης:

• Σε περίπτωση που ένα έτος μετά την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης και εφόσον η συνολική επαληθευμένη δαπάνη στις εκθέσεις προόδου, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, είναι μικρότερη από το 20% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
• Σε περίπτωση που υπάρξει αυτόματη αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ετήσιας συνεισφοράς του ΕΤΠΑ (ως αναφέρεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006.
• Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις που δε προβλέπονται παραπάνω

ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;
Αρκεί να υπάρχει σαφής αιτιολόγηση για την τροποποίηση αυτή η οποία αποστέλλεται σύμφωνα και να εγκριθεί από τη ΚΤΓ του Προγράμματος.
ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ; ΑΝ ΝΑΙ ΤΟΤΕ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ;
Μισθοί των μόνιμων ή έκτακτων υπαλλήλων του εταίρου που ασχολούνται με την υλοποίηση και διαχείριση του έργου μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμοι αν αποδεικνύεται ότι ασχολούνται με το έργο (αποκλειστικά ή σε μέρος του χρόνου τους), άσχετα αν είναι Καθηγητές ή διοικητικό και λοιπό προσωπικό. Κατά πόσο οποιοσδήποτε υπάλληλος (καθηγητής ή διοικητικό προσωπικό) δυνατό να πληρωθεί επιπλέον από το σταθερό μισθό του και αν υπάρχει όριο σε αυτό, είναι κάτι που καθορίζεται από τους εσωτερικούς κανονισμούς/διαδικασίες του κάθε φορέα, από τους εσωτερικούς δηλαδή κανονισμούς του Πανεπιστημίου. Αν το "επιπλέον" δεν είναι υπό τη μορφή υπερωριακής απασχόλησης τότε είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση. Αν όμως το "επιπλέον" θα είναι υπό την μορφή υπερωριακής απασχόλησης, η υπερωριακή απασχόληση είναι επιλέξιμη δαπάνη σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Δηλαδή σε περιπτώσεις όπου το έργο δε μπορεί να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του κανονικού ωραρίου εργασίας ή που επιβάλλεται η υπερωριακή απασχόληση προσωπικού για την υλοποίηση ή διαχείριση του έργου. Επισημάνεται ότι για να θεωρηθεί η υπερωριακή αμοιβή επιλέξιμή δαπάνη πρέπει να υπάρχει η εκ των προτέρων σύμφωνη γνώμη του Γραφείου Προγραμματισμού και του αρμοδίου οργάνου του φορέα που εγκρίνει τις υπερωρίες (π.χ. επιτροπή υπερωριών Πανεπιστημίου).
ΩΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΣΗ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ;
Ισχύει ότι αναφέρεται ρητά στο άρθρο 5 «Επιλέξιμα Εταιρικά Σχήματα» της 3ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων όπου:
«Επιπροσθέτως οι φορείς θα πρέπει,
 1. να είναι άμεσα υπεύθυνοι για την εκπόνηση και διαχείριση του έργου τους και να μην ενεργούν ως ενδιάμεσοι και
 2. να είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή συνεργασίας του προγράμματος. Σε περίπτωση  που δεν είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή συνεργασίας θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
  • να είναι εθνική αρχή ή
  • να διαθέτουν τοπικά/περιφερειακά θυγατρικά/υποκαταστήματα στην περιοχή συνεργασίας [ισχύει για τις παραπάνω κατηγορίες φορέων (β) και (γ)].
  • Στην περίπτωση θυγατρικής/υποκαταστήματος με νομική προσωπικότητα, η θυγατρική είναι ο Εταίρος του έργου,
  • στην περίπτωση υποκαταστήματος στερούμενου νομικής προσωπικότητας, ο κεντρικός οργανισμός είναι ο εταίρος του Έργου.  

Η ύπαρξη και η λειτουργία παραρτήματος/γραφείου/υποκαταστήματος του φορέα στην ελληνική επιλέξιμη περιοχή τεκμηριώνεται με την υποβολή τουλάχιστον ενός εκ των κατωτέρω αναφερόμενων εγγράφων:
 1. Έγγραφο μεταβολής στοιχείων – σύστασης παραρτήματος, από την αρμόδια ΔΟΥ
 2. Αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου, νομίμως κατατεθειμένου και θεωρημένου από την αρμόδια ΔΟY
 3. Κατάσταση μισθοδοσίας προσωπικού, θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας
 4. Κανονισμός λειτουργίας, εγκεκριμένος από το όργανο διοίκησης του φορέα
 5. Λογαριασμοί ΔΕΚΟ.
Για τους φορείς της κατηγορίας β που έχουν συσταθεί με Νόμο ή Π.Δ, αρκεί η υποβολή αντιγράφου του ΦΕΚ, στο οποίο αναφέρεται η ίδρυση του γραφείου – παραρτήματός τους.
Σε κάθε περίπτωση, από τα ανωτέρω θα πρέπει να προκύπτει ότι το παράρτημα/γραφείο/υποκατάστημα είχε συσταθεί και βρισκόταν σε λειτουργία ένα χρόνο πριν από τη δημοσίευση της πρόσκλησης.»
Επιπλέον στο ίδιο κείμενο στο άρθρο 6 Επιλέξιμες περιοχές αναφέρεται ότι για την Ελλάδα επιλέξιμες περιοχές είναι η Περιφέρεια Β. Αιγαίου η Περιφέρεια Κρήτης και ο Ν. Δωδεκανήσου
Σύμφωνα με τα παραπάνω το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεν μπορεί να συμμετάσχει ως δυνητικός εταίρος στην 3η Πρόσκληση του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος καθώς δε πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις.
ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 7-13 ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ Α) ΝΑ ΜΗΝ ‘ΠΕΣΩ’ ΠΑΝΩ ΣΕ ΗΔΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Β) ΝΑ ΠΑΡΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ ΣΤΟ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ;
Πληροφορίες για το Πρόγραμμα παρέχονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 greece-cyprus.eu Α)Επίσης τα εγκεκριμένα έργα της 1ης και 2ης Πρόσκλησης, παρουσιάζονται σε αυτή τη διεύθυνση. β) Στην παρακάτω διεύθυνση έχει αναρτηθεί το τεύχος της 3ης πρόσκλησης του Προγράμματος συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων αξιολόγησης καθώς και της μεθοδολογίας αξιολόγησης : greece-cyprus.eu
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ)ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΌ ΣΧΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΙΣΙΟ ΤΗΣ 3ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, ΤΟ 20% ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΟΥ, ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΔΕ ΧΩΡΙΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ;
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Ε.Π. του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία υπ. αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ521/31.3.2010 όπως τροποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 38411/ΕΥΘΥ1836/7.9.2011 και την «Εγκύκλιο Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2012 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2013-2015 σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2011-2015» και όπως αναφέρεται στον Οδηγό του Προγράμματος (σελ 26), η εγγραφή των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων γίνεται για κάθε Έλληνα δικαιούχο για το σύνολο του προϋπολογισμού που του αντιστοιχεί, στο πλαίσιο της αντίστοιχης πράξης (εθνική και κοινοτική συμμετοχή).
ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΑΣ ΕΙΧΕ ΖΗΤΗΘΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΗΝ «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» ΟΤΙ Ο ΚΑΘΕ ΦΟΡΕΑΣ ΘΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΦΟΡΑ (20%). ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΩΡΑ; ΤΕΛΙΚΑ, ΤΟ 20% ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΕΛΘΕΙ;
Το έντυπο «Δήλωση συγχρηματοδότησης και μη διπλής χρηματοδότησης» είναι τυποποιημένο, αποτελεί ένα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν κατά την υποβολή της αίτησης από κάθε εταίρο. Για τους Εταίρους με Έδρα την Ελλάδα απάντηση δόθηκε στην προηγούμενη ερώτηση. Για τους εταίρους με έδρα την Κύπρο υπάρχει αναφορά στο αντίστοιχο σημείο στον Οδηγό του Προγράμματος, αναλόγως με τη κατηγορία στην οποία εμπίπτει ο εταίρος σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.
ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ «ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ»; ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΟΥΜΕ ΑΠΛΑ ΑΝ ΣΥΜΒΑΛΕΙ Η ΟΧΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ; ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ; ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΦΟΡΟΥΝ;
Θα πρέπει για κάθε μία από τις Περιβαλλοντικές συνιστώσες που θα επιλεγούν να συμπληρωθούν οι αντίστοιχες στήλες με τα σύμβολα που εμφανίζονται στη δεύτερο φύλο excel. Στο πεδίο «Συμπεράσματα» και στο πεδίο «Παρατηρήσεις» θα πρέπει, εφόσον αυτό απαιτείται, να γίνει μια πιο γενική αναφορά σε σχέση με κάθε συνιστώσα που έχει επιλεγεί, το συσχετισμό αυτής με το σύμβολο που έχει επιλεγεί σε κάθε στήλη και τυχόν άλλες γενικότερες παρατηρήσεις.
ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ/ΣΦΡΑΓΙΖΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΕΛΝΕΙ ΣΤΟΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΙ ΣΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ. Η ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΕΛΙΔΑ;
Δεν απαιτείται μονογραφή του κάθε εταίρου σε κάθε σελίδα της δήλωσης εταιρικής συνεργασίας. Για λόγους όμως ορθής συμπλήρωσης των κειμένων απαιτείται να βρίσκονται σε σειρά οι εταίροι στην σελίδα όπου υπάρχουν οι υπογραφές καθώς και να διατηρηθούν οι επικεφαλίδες και η αρίθμηση ομοίως με τις υπόλοιπες σελίδες της δήλωσης και όχι ο κάθε εταίρος να υπογράφει σε λευκή σελίδα η οποία θα αποσταλεί στον επικεφαλής εταίρο και θα συρραφτεί στο τελικό κείμενο.
ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΟ ΤΙ ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ;
Στο Δελτίο ωριμότητας υπάρχουν συγκριμένα πεδία που θα πρέπει να συμπληρωθούν με τις αντίστοιχες αποφάσεις. Η συμπλήρωση της κάθε γραμμής είναι υποχρεωτική ακόμα και με την αναφορά «δεν απαιτείται» στην αντίστοιχη στήλη. Στο πεδίο παρατηρήσεις θα πρέπει να γίνει αναφορά σε τυχόν δικά σας σχόλια για τη εξέλιξη της ωριμότητας. Για τη καλύτερη κατανόηση του θέματος θα πρέπει να ανατρέξετε και στα κριτήρια επιλογής στο αντίστοιχο κριτήριο «(β) Ωριμότητα έργου (σε ποιο στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκονται οι διοικητικές διαδικασίες που επιτρέπουν την πραγμάτωση του έργου;)», (σελ 21 των κριτηρίων)
ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΑΣ ΕΙΧΕ ΖΗΤΗΘΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΨΟΥΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΩΡΑ;
Ποτέ δεν είχε ζητηθεί να επισυναφθούν προσφορές για τον όποιο αιτούμενο εξοπλισμό. Για τις προδιαγραφές παρακαλούμε να ανατρέξετε στην απάντηση μας στο ερώτημα της «Ανάλυσης παραδοτέου ανά Εταίρο»
ΣΕ ΠΟΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΕΝΑΣ ΦΟΡΕΑΣ, ΕΙΤΕ ΣΑΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ, ΕΙΤΕ ΣΑΝ ΑΠΛΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ;
Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός για τον αριθμό των προτάσεων στις οποίες μπορεί να συμμετάσχει κάποιος Δυνητικός Δικαιούχος είτε ως Επικεφαλής εταίρος είτε ως Εταίρος, να σημειωθεί όμως περαιτέρω ότι η ικανότητα του κάθε Εταίρου να υλοποιήσει τα έργα εφόσον αυτά εγκριθούν αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση.
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ; ΘΑ ΩΦΕΛΗΣΕΙ- ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ Η ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ;
Δεν απαιτείται να αποσταλούν τα βιογραφικά της ομάδας έργου, καθώς δεν προσθέτουν κάτι επιπλέον στην αξιολόγηση ενώ κάτι τέτοιο δεν απαιτείται από το κείμενο της πρόσκλησης, μπορεί όμως να γίνει αναφορά της εμπειρίας στο αντίστοιχο πεδίο της Αίτησης.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ EXTERNAL EXPERTISE; ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ;
Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός όσον αφορά το ύψος της κατηγορίας εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης και υπηρεσίες. Ωστόσο, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης «Ποιότητα της εταιρικής σχέσης (κατάλληλη σύνθεση και οργανωτικές διευθετήσεις)» και «Προϋπολογισμός και χρηματοδότηση».
Η ΑΓΟΡΑ SOFTWARE ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 10000 ΕΥΡΩ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Η ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ;
Η αγορά του απαραίτητου λογισμικού (software) θα πρέπει να καταχωρηθεί στη κατηγορία δαπάνης «εξοπλισμός» σύμφωνα με το ερώτημα εφόσον αφορά υπάρχον στο εμπόριο λογισμικό (software).
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΕΙΤΕ ΩΣ ΕΤΑΙΡΟΣ, ΕΙΤΕ ΩΣ EXTERNAL EXPERTISE; ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ;
Φορείς εκτός επιλέξιμης περιοχής που δεν έχουν έδρα ή παράρτημα νομίμως εγκατεστημένο στην επιλέξιμη περιοχή, όπως ορίζεται στα κείμενα της πρόσκλησης, δεν είναι επιλέξιμοι ως εταίροι. Εφόσον κάποιο από τα έργα εγκριθεί, οι φορείς αυτοί μπορούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι ανάδοχοι σε τυχόν διαγωνισμούς που θα προκηρύξουν οι εταίροι του έργου σύμφωνα πάντα με τη νομοθεσία που διέπει τον κάθε εταίρο. Η υποβολή της πρότασης γίνεται εντύπως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση και όχι ηλεκτρονικώς. Εντός του φακέλου υποβολής πρέπει να υπάρχουν και τα οριζόμενα στην πρόσκληση αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΩΣ ΕΤΑΙΡΟΣ Η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ. Η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΟΧΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ;
Κάθε φορέας λογίζεται ως δυνητικός δικαιούχος (εταίρος), εφόσον καλύπτει τα κριτήρια υπαγωγής σε μία από τις 3 κατηγορίες επιλέξιμων φορέων, καθώς και άλλα κριτήρια (π.χ. γεωγραφικά), τα οποία τίθενται στην 3η Πρόσκληση και στον Οδηγό του Προγράμματος. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας και οι προϋποθέσεις συμμετοχής καθορίζονται κατά τρόπο σαφή στο τεύχος της πρόσκλησης, το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος και είναι προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η κρίση περί της επιλεξιμότητας ή μη κάθε φορέα αποτελεί διακριτό στάδιο της συνολικής διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων, η οποία περιγράφεται διεξοδικά στο Πρόγραμμα και το τεύχος της Πρόσκλησης.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ, ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΑ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ;
ΜΑΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 31/12/2011; ΑΝ ΟΧΙ, ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΜΕ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ;
Εφόσον το έγγραφο περί της οικονομικής κατάστασης του φορέα έως της 31/12/2011 είναι επίσημο και νομίμως υπογεγραμμένο από τον οικονομικό υπεύθυνο του φορέα σας, θα πρέπει να προσκομιστεί. Επιπλέον θα πρέπει να υποβληθεί έγγραφο του νομίμου εκπροσώπου ή οικονομικού υπευθύνου στο οποίο να αναφέρονται οι λόγοι αδυναμίας υποβολής άλλων δικαιολογητικών για το έτος 2011 και επιπλέον θα πρέπει να υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το έτος 2008.
ΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΆΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ. ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝΟΜΕΡΗ, ΠΟΛΥΜΕΡΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΦΟΥΛΛΕΡΕΝΙΟΥ (PCBM), ΜΕΤΑΛΛΑ (ΓΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ), ΔΙΑΛΥΤΕΣ (ΟΠΩΣ Π. Χ. ΑΚΕΤΟΝΗ, ΠΡΟΠΑΝΟΛΗ, ΜΕΘΑΝΟΛΗ, ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ ΚΛΠ), ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΙΤΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ Η ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ, ΜΑΣΚΕΣ, ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΚΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΟΠΩΣ Π.Χ. ΦΥΑΛΙΔΙΑ, ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΕΣ, ΠΙΠΕΤΕΣ, ΞΗΡΑΝΤΗΡΕΣ, ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΕΩΣ, ΚΤΛ) ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ;
Θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες μόνον αν προκύπτει η αναγκαιότητα αυτών από το φυσικό αντικείμενο του έργου και είναι πλήρως τεκμηριωμένες. Επίσης να σημειωθεί ότι θα πρέπει να περιληφθούν στην κατηγορία «Εξοπλισμός» και όχι στην κατηγορία «Άλλες δαπάνες».
ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ;
Όχι δεν απαιτούνται υπογραφές και σφραγίδες στα εν λόγω έντυπα.
ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ, ΤΟΣΟ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ; ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΜΟΝΟ ΟΤΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ.
Πρωτότυπα σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τον νόμμο εκπρόσωπο του φορέα, πρέπει να υποβληθούν η αίτηση υποβολής, και η βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων». Η Δήλωση Εταιρικής Συνεργασίας και η Δήλωση Συγχρηματοδότησης-Μη διπλής χρηματοδότησης, μπορούν να υποβληθούν και σε σκαναρισμένη μορφή. Σε κάθε περίπτωση όμως τα πρωτότυπα θα ζητηθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά ενός εταίρου (πχ προϋπολογισμοί 3 τελευταίων ετών κ.λ.π.) μπορούν να αποτελούν σκαναρισμένα αντίγραφα ή και απλές φωτοτυπίες.
ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΟΥ;
Η αίτηση υποβολής πρότασης και η βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του επικεφαλής εταίρου και φέρει τη σφραγίδα του φορέα. Η δήλωση Συγχρηματοδότησης-Μη διπλής χρηματοδότησης θα πρέπει να υπογραφεί από  το νόμιμο εκπρόσωπο του κάθε εταίρου και να φέρει τη σφραγίδα του φορέα .Για τη δήλωση εταιρικής συνεργασίας δείτε την απάντηση  στο 5ο ερώτημα σας. Για τα υπόλοιπα δικαιολογητικά δεν απαιτείται η υπογραφή και σφραγίδα κάποιου εταίρου, πλην αυτών που ήδη υπάρχουν (π.χ. τυχόν ύπαρξη αυτών στο καταστατικό κ.λ.π.).
Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΛΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΟΥ; Ή ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ;
Η Υπεύθυνη δήλωση μη διανομής κερδών θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου και σφραγίδα του φορέα. Δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΜΗ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΟ; Ή ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟ;
Η δήλωση Συγχρηματοδότησης-Μη διπλής χρηματοδότησης υποβάλλεται από κάθε εταίρο που συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα του έργου
Η ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΟ; Ή ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ; ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ ΕΠΕΙΤΑ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ; ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΕΛΙΔΑ;
Η δήλωση Εταιρικής Συνεργασίας είναι μία κοινή και όχι μία για κάθε εταίρο. Δεν απαιτείται μονογραφή του κάθε εταίρου σε κάθε σελίδα της δήλωσης εταιρικής συνεργασίας. Για λόγους όμως ορθής συμπλήρωσης των κειμένων απαιτείται να βρίσκονται σε σειρά οι εταίροι στην σελίδα όπου υπάρχουν οι υπογραφές καθώς και να διατηρηθούν οι επικεφαλίδες και η αρίθμηση ομοίως με τις υπόλοιπες σελίδες της δήλωσης και όχι ο κάθε εταίρος να υπογράφει σε λευκή σελίδα η οποία θα αποσταλεί στον επικεφαλής εταίρο και θα συρραφτεί στο τελικό κείμενο. Η Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία με την ΚΤΓ θα ζητήσει την υποβολή της πρωτότυπης δήλωσης σε εύλογο χρονικό διάστημα.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ - ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ΤΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ;
ποιοδήποτε έγγραφο (π.χ. ισολογισμοί απολογισμός έτους κ.λ.π.) μπορεί να προσκομιστεί από το φορέα, ώστε να δοθεί στη ΚΤΓ/ΔΑ η δυνατότητα να κρίνει αν ο φορέας, για το συγκεκριμένο κριτήριο, πληρεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις διοικητικές απαιτήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος πρόσκλησης (κριτήρια επιλογής των έργων) σε κάθε περίπτωση τα δικαιολογητικά που πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος υποψηφιότητας τόσο για του φορείς κατηγορίας β και γ αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της παρούσας πρόσκλησης.
ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ Ε.Σ.2 (ΔΗΛΑΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ), ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΠΩΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ; ΣΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
Στο κείμενο «Εξειδίκευση Οδηγιών για την Υλοποίηση των έργων και την Επιλεξιμότητα των Δαπανών» το οποίο έχει εκδώσει η Υπηρεσία σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες Αρχές, και το οποίο σας επισυνάπτεται στο παρόν μήνυμα, στις σελίδες 13 και 14 υπάρχουν αναλυτικές κατευθύνσεις κατά πιθανή κατηγορία απασχολουμένου, ανάλογα με τη σχέση εργασίας που συνάπτει με τον εργοδοτούντα Φορέα. Παρακαλώ μελετήστε τις συγκεκριμένες σελίδες και αναλόγως με τη φύση της σύμβασης εργασίας θα πρέπει να κάνετε την κατανομή σας σε κατηγορίες δαπάνης. Χρήσιμες πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα περιέχονται και στις σελίδες 16 και 17 του εγχειριδίου επαληθεύσεων του Προγράμματος που επίσης σας επισυνάπτεται
ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ Ε.Σ.2 (ΔΗΛΑΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ) ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ). ΔΕΝ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. ΔΕΝ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΙΑ ΕΙΔΗ. ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΣΙΓΟΥΡΟ. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ;
Τα εργαστηριακά αναλώσιμα πρέπει να ενταχθούν στη κατηγορία δαπάνης εξοπλισμός
Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ Η ΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗ;
Η δαπάνη της προμήθειας εξοπλισμού είναι επιλέξιμη σύμφωνα με τους κάτωθι όρους : ελέγχεται ο χρόνος αγοράς του εξοπλισμού σε σχέση με τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, ο επιμερισμός του κόστους του εξοπλισμού στο έργο καθώς και εάν είναι εγκαταστημένος και λειτουργικός. Επιπλέον διερευνάται ο χρόνος απόσβεσης του συγκριμένου εξοπλισμού (σύμφωνα με τα ισχύοντα στην Εθνική νομοθεσία) σε σχέση με τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Στη περίπτωση που ο χρόνος απόσβεσης του εξοπλισμού δεν υπερβαίνει τη διάρκεια υλοποίησης του έργου μπορεί το σύνολο του να αποτελέσει επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα. Εφόσον ο χρόνος απόσβεσης ξεπερνά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου θα πρέπει να αποδεικνύεται η αποκλειστική χρήση αυτού για τη συνέχιση υλοποίησης του έργου στα πλαίσια της βιωσιμότητας αυτού ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ως επιλέξιμο το σύνολο της δαπάνης. Στη περίπτωση που αυτός έχει αγορασθεί πριν την έγκριση από την Επιτροπή Επιλογής Πράξεων του προγράμματος θα πρέπει η ημερομηνία αγοράς του να συνάδει με την ημερομηνία έναρξης που έχει δηλωθεί στην αίτηση υποβολής και αναφέρεται και στη σύμβαση Χρηματοδότησης που έχετε υπογράψει. Για τους περαιτέρω κανόνες επιλεξιμότητας απόσβεσης μπορείτε να ανατρέξετε στον  οδηγό με τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας για τα έργα που υλοποιούνται στα πλαίσια των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και έχει αναρτηθεί στο site του Προγράμματος και του Γραφείου Προγραμματισμού. Για τη διάρκεια απόσβεσης ενός είδους θα χρησιμοποιηθεί η επίσημη λίστα του Κυπριακού Υπουργείου Οικονομικών ή ο ισχύων σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία.
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ;
Για τους εταίρους με έδρα την Κύπρο θα πρέπει να προβλεφθεί σχετικό ποσό. Για τους Έλληνες εταίρους, η επαλήθευση δαπανών πραγματοποιείται από την Μονάδα Δ’ «Πρωτογενούς ελέγχου και πιστοποίησης δαπανών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών» της Ειδικής Υπηρεσίας «Αρχής Πληρωμής του ΚΠΣ των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής, και δεν επιφέρει κόστος.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟ OVERHEAD; ΑΝ ΟΧΙ ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ;
Ο χειρισμός των γενικών εξόδων περιγράφεται αναλυτικά στα δύο κείμενα που προαναφέρθηκαν (Κείμενο Οδηγιών Εξειδίκευσης και Εγχειρίδιο Επαλήθευσης). Η αμοιβή του Ειδικού Λογαριασμού θα καταχωρηθεί στη κατηγορία δαπάνης ‘Γενικά έξοδα’ και θα πρέπει να συνάδει με τους κανόνες της κατηγορίας αυτής.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΡΙΘΟΥΝ. ΕΑΝ ΝΑΙ, ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ;
Όπως αναφέρεται στον Οδηγό του προγράμματος, «Για τους Έλληνες εταίρους η χρηματοδότηση των έργων γίνεται σύμφωνα με την ετήσια εγκύκλιο του ΠΔΕ και τα αναγραφόμενα στη με αρ. πρωτ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31-3-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμόν 38411/ΕΥΘΥ 1836/13-10-2011. Για τους Κυπρίους Εταίρους, η εθνική συμμετοχή διαφοροποιείται ανά περίπτωση. Στην περίπτωση που ο Κύπριος εταίρος είναι φορέας του δημοσίου, η  εθνική συμμετοχή καταβάλλεται από το Κράτος και αφού ληφθεί σχετική πρόνοια στον Προϋπολογισμό του φορέα. Στην  περίπτωση που ο Κύπριος εταίρος είναι φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης ή οργανισμός δημοσίου δικαίου , η  εθνική συμμετοχή καταβάλλεται από ιδίους πόρους. Στην περίπτωση που ο Κύπριος εταίρος είναι ιδιωτικός οργανισμός, η εθνική συμμετοχή καταβάλλεται υπό μορφή  χορηγίας από δημόσιο φορέα ή φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης ή οργανισμό δημοσίου δικαίου. Σημειώνεται ότι ο ιδιωτικός οργανισμός  υποβάλλει αίτημα για χορηγία είτε σε φορέα του δημοσίου είτε σε φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης είτε σε οργανισμό δημοσίου δικαίου. Το αίτημα αξιολογείται από τους εν λόγω φορείς και στην περίπτωση που αξιολογηθεί θετικά τότε παραχωρείται η χορηγία.»
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ Π/Υ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΝΑΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΜΕ Π/Υ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 100.000, ΤΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΑΙΡΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πληρούνται όλες οι τυπικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στο τεύχος της πρόσκλησης ώστε να κριθεί ένα έργο ως επιλέξιμο προς συγχρηματοδότηση. Συνεπώς αν για ένα έργο, υπάρχουν στον προϋπολογισμό του δαπάνες οι οποίες κρίνονται ως μη επιλέξιμες και η αφαίρεση αυτών έχει ως συνέπεια τη μη τήρηση κάποιων εκ των τυπικών προϋποθέσεων (μη εκπλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του 1ου σταδίου αξιολόγησης) αυτό δε θα εγκριθεί για υποβολή στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης (ποιοτική αξιολόγηση).
Η ΠΙΘΑΝΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΝΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ, ΤΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΧΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;
Για τις επιπτώσεις που υπάρχουν θα πρέπει να ανατρέξετε στην Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας (είναι έγγραφο που περιλαμβάνεται στο τεύχος της 3ης Πρόσκλησης και υπογράφεται από τους εταίρους κατόπιν της έγκρισης του έργου, από την Επιτροπή Επιλογής Πράξεων) και ειδικότερα στα άρθρα:
5: Υποχρεώσεις και καθήκοντα των Εταίρων του Έργου,
16: Τροποποιήσεις, αποχωρήσεις και διαφορές,
17: Μη εκπλήρωση υποχρεώσεων ή Καθυστέρηση καθώς και στη σύμβαση Χρηματοδότησης
Άρθρο 4 Αναφορές Προόδου – Αιτήσεις Πληρωμής παρ 4.14 ,
Άρθρο 6 Υποχρεώσεις και δικαιώματα της Διαχειριστικής Αρχής,
Άρθρο 12 Καταγγελία της Σύμβασης καθώς
και στον Οδηγό του Προγράμματος στη παράγραφο 3.4 Τροποποιήσεις έργου.
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΝΟΕΙΤΑΙ ΩΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΟΙΑ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ;
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος της 3ης Πρόσκλησης του Προγράμματος, θα πρέπει να προσκομίσετε τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 9 (στη σελίδα 7 της πρόσκλησης) δηλαδή:
-Καταστατικό οργανισμού και τροποποιήσεις αυτού.
-Επίσημο έγγραφο με το οποίο να προκύπτει η σύνθεση του διοικητικού, του διευθυντικού ή του εποπτικού συμβουλίου.
-Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η προέλευση των οικονομικών πόρων του οργανισμού.
-Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η οικονομική κατάσταση του οργανισμού τα τελευταία τρία έτη που προηγούνται της υποβολής της πρότασης.
-Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι η διαχείριση του οργανισμού υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από το κράτος, ή τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου (αν ισχύει).
-Επίσημο έγγραφο με το οποίο να αποδεικνύεται η μη διανομή κερδών ή Υπεύθυνη δήλωση του φορέα περί αυτού.
 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος