Σχετικά με το πρόγραμμα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013»

 

Στόχος

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» στόχο έχει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη κατά μήκος της θαλάσσιας συνοριογραμμής μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Το όραμα για την περιοχή συνεργασίας την προγραμματική περίοδο 2007-2013 είναι «η ανάδειξη της περιοχής ως πόλος αειφόρου ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας».

Ο αναπτυξιακός αυτός στόχος θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων στρατηγικών στόχων:

Στρατηγικός Στόχος 1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην περιοχή συνεργασίας
Στρατηγικός Στόχος 2: Προστασία φυσικών και πολιτιστικών πόρων
Στρατηγικός Στόχος 3: Ενίσχυση της ασφάλειας και βελτίωση προσβασιμότητας σε δίκτυα και υπηρεσίες

Επιλέξιμη περιοχή
Η περιοχή διασυνοριακής συνεργασίας περιλαμβάνει:
Ελλάδα: Περιφέρεια Κρήτης (Νομοί Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων), Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Νομοί Λέσβου, Σάμου και Χίου) και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νομός Δωδεκανήσου)
Κύπρος: Όλη η χώρα

Προϋπολογισμός του Προγράμματος

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» (ΕΤΠΑ και εθνική συμμετοχή) ανέρχεται στα €60.082.025, από τα οποία τα €48.065.620 προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ (80%) και τα €12.016.405 (20%) από εθνικούς πόρους.

 Κοινοτική χρηματοδότηση  Εθνική συμμετοχή  Σύνολο
 €44.593.923  €11.148.481  €55.742.404
Άξονες Προτεραιότητας και Ειδικοί Στόχοι

Για την ικανοποίηση του αναπτυξιακού οράματος, καθώς και των στρατηγικών στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» θα υλοποιηθούν τέσσερις συνολικά Άξονες Προτεραιότητας. Κάθε Άξονας Προτεραιότητας αποτελείται από Ειδικούς Στόχους, που αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα:

 Άξονας Προτεραιότητας  Ειδικός Στόχος  Δυνητικοί δικαιούχοι
 Ανταγωνιστικότητα  Ε.Σ. 1 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  Φορείς Επιχειρήσεων, Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Περιφερειακές Αρχές, Υπουργεία/ Κυβερνητικά Τμήματα  
 

Ε.Σ. 2 Ενίσχυση έρευνας – τεχνολογίας και καινοτομίας

 Ε.Σ. 3 Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού
 Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον  Ε.Σ. 4 Αξιοποίηση και διαχείριση φυσικών και πολιτιστικών πόρων  Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Περιφερειακές Αρχές, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Υπουργεία/ Κυβερνητικά Τμήματα 
 Ε.Σ. 5 Πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων
 Προσβασιμότητα και Ασφάλεια Περιοχής  Ε.Σ. 6 Ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής  Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Περιφερειακές Αρχές, Υπουργεία/ Κυβερνητικά Τμήματα  
 

Ε.Σ. 7 Βελτίωση των συστημάτων μεταφορών και επικοινωνιών

 Ε.Σ. 8 Βελτίωση της πρόσβασης σε δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνίας
 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής  

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», Γραφείο Προγραμματισμού Κύπρο
 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος